รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 14 (ตัวชี้วัดเจรจา 10) จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 5013-0932

ค่าเป้าหมาย ต้น : 75.0000

ผลงานที่ทำได้ ต้น : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ต้น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมการอบรม ถ่ายทอดความรู้ สาธิต ด้านการบำรุง ดูแล การปลูกไม้ยืนต้นครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 ธ.ค. 62 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร ข้าราชการ ลูกจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หมายถึง จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือจุดสาธิตการเกษตรทางด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ เกษตรผสมผสาน 2. กิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ 1) กิจกรรมการอบรม ถ่ายทอดความรู้ สาธิตพิจารณาเฉพาะด้านการบำรุง ดูแล และปลูกไม้ยืนต้น และความหลากหลายทางชีวภาพ 2) กิจกรรมผลักดันการถ่ายทอดความรู้ตามข้อ 1 สู่การปฏิบัติโดยเพิ่มพื้นที่ร่มเงาสร้างความร่มรื่นให้แก่พื้นที่เขต ด้วยการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่เอกชนด้วยการดำเนินความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบสวนป่าหรือ Green Corridors คือ การปลูกต้นไม้คู่ขนานไปกับแนวทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นถนน ทางจักรยาน ทางเท้า และริมคลองในพื้นที่ชุมชนเมือง ทำให้เกิดแนวทางสีเขียวในพื้นที่ชุมชนเมือง 3. พื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน หมายถึง พื้นที่สีเขียวตามนิยามของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ซึ่งมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งได้รับการดูแล บำรุงรักษาให้คงอยู่อย่างถาวร และเมื่อโตเต็มที่ทรงพุ่มให้ร่มเงา ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด 4. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง เกษตรกร ข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
:เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด