รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(มิติที่ 4) 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน : 5014-0901

ค่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.แต่งตั้งคณะกรรมความปลอดภัยฯ และส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 4.2 ให้สำนักอนามัย 2.เวียนแจ้งข้อปฏิบัติฯการใช้รถยนต์ราชการให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ 3.ให้ทุกส่วนราชการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน 4.ประชุม คปอ. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 62เพื่อคัดเลือกงานเก่าและงานใหม่ที่จะจัดกิจกรรม/โครงการต่อยอดพัฒนาและกิจกรรมลดความเสี่ยงฯ 5.ส่งสำเนารายงานตามแบบR-1(63)และโครงการฯ ให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงและการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของงานกวาด ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ,งานจราจร ฝ่ายเทศกิจ,งานขุดลอกท่อระบายน้ำ ฝ่ายโยธา ได้แก่ การประชุมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน การตรวจสอบเครื่องแต่งการและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การยกตัวอย่างอุบัติเหตุ 2.การปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติกลางในการใช้รถยนต์ราชการของพนักงานขับรถ และมีการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงและการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของงานกวาด ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ,งานจราจร ฝ่ายเทศกิจ,งานขุดลอกท่อระบายน้ำ ฝ่ายโยธา ได้แก่ การประชุมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน การตรวจสอบเครื่องแต่งการและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การยกตัวอย่างอุบัติเหตุ 2.การปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติกลางในการใช้รถยนต์ราชการของพนักงานขับรถ และมีการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ 3.จัดทำข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาานของงานกวาด ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ,งานขุดลอกท่อระบายน้ำ ฝ่ายโยธาและงานจราจร ฝ่ายเทศกิจ พร้อมทั้งเวียนแจ้งข้อปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงาน ก.ก.

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงาน ก.ก.

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๖ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด