รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(มิติที่ 4) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล : 5014-0902

ค่าเป้าหมาย ตามเกณธฑ์ที่กำหนด : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ตามเกณธฑ์ที่กำหนด : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามเกณธฑ์ที่กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เข้ารับการฝึกอบรมการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. รวบรวมข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเขตเตรียมอัพโหลดเป็นข้อมูลดิจิทัลต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตdistrictแคตตาล็อก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชุมออนไลน์ร่วมกับสยป.และดำเนินการอัพโหลดฐานข้อมูลต่างๆขึ้นเว็บไซต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงาน ก.ก.

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงาน ก.ก.

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด