รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ภารกิจงานประจำ 1 (1) จำนวนครั้งในการดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (2) จำนวนครั้งในการตรวจบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ : 5014-0909

ค่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อขออนุมติปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นการเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการประชาชนในพื้นที่รวดเร็ว ทั่วถึง มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการควบคุมแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การควบคุมดูแลตรวจตราสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 17,100 บาท

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- จำนวนครั้งที่ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนครั้งตามแผนฯ - จำนวนครั้งในการดำเนินการงานบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนครั้งตามแผนฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๗ สนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดโรค ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด