รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 8 : (8.1) จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น : 5016-0781

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา/ปี : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา/ปี : 0.1000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการโดยประสานชุมชนสำหรับจัดกิจกรรมถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญา ผู้สูงวัย เขตธนบุรี จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1 กำหนดจัดกิจกรรมถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้สูงวัย เขตธนบุรี ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ชุมชนวัดหิรัญรูจี แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี - ครั้งที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้สูงวัย เขตธนบุรี ณ ชุมชน สุทธาราม แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ยังไม่กำหนดวันจัดกิจกรรม) - ครั้งที่ 3 กำหนดจัดกิจกรรมถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้สูงวัย เขตธนบุรี ณ ชุมชนเกื้อวิทยา แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี ภายในเดือนมีนาคม 2563 (ยังไม่กำหนดวันจัดกิจกรรม)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ปราชญ์ท้องถิ่น หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตจนประสบความสำเร็จ สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้เหมาะสม ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในพื้นที่

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ : ๑. นับจำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นใหม่ (๕ คะแนน) ดังนี้ - ไม่มีภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น ได้ ๐ คะแนน - ภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น ๑ ภูมิปัญญา ได้ ๑ คะแนน - ภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น ๒ ภูมิปัญญา ได้ ๓ คะแนน - ภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น ๓ ภูมิปัญญาขึ้นไป ได้ ๕ คะแนน ๒. นับจำนวนครั้งการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นใหม่ (๕ คะแนน) ดังนี้ - ไม่มีการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาที่เพิ่มขึ้น ได้ ๐ คะแนน - ถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาที่เพิ่มขึ้น ๑ ครั้ง ได้ ๑ คะแนน - ถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาที่เพิ่มขึ้น ๒ ครั้ง ได้ ๓ คะแนน - ถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาที่เพิ่มขึ้น ๓ ครั้งขึ้นไป ได้ ๕ คะแนน ๓. คะแนนที่ได้ = ข้อ ๑. + ข้อ ๒.

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ๓ ภูมิปัญญา/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด