รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(มิติที่ 2) ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) งบประมาณ พ.ศ.2562 : 5016-0791

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 1.5000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 0.3800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.38
100.0000
100 / 100
2
0.38
100.0000
100 / 100
3
0.38
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ สำนักการคลัง ภายในเวลาที่กำหนด - ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบ - ติดตามเร่งรัดทุกส่วนราชการให้ดำเนินการบันทึกรับทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน MIS 2 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการรับทรัพย์สิน ที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (แบบ 1) ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ) เพื่อจัดส่งให้ สำนักการคลัง ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ติดตามเร่งรัดทุกส่วนราชการให้ดำเนินการบันทึกรับทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน MIS 2 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - ดำเนินการจัดส่งรายงานทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำไตรมาสที่ 1 ได้ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 - ได้รับอนุมัติให้โอนทรัพย์สินของโรงเรียนวัดบางสะแกนอก - จัดทำหลักฐานการส่งมอบครุภัณฑ์รายการโครงหลังคาเหล็ก ให้กับวัดบางสะแกนอก พร้อมลงจ่ายทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน MIS - จัดทำคำสั่งเพื่อมอบหมายทำการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ติดตามเร่งรัดทุกส่วนราชการให้ดำเนินการบันทึกรับทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน MIS 2 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมส่งสำเนาทะเบียนคุมแจ้งฝ่ายการคลังทุกครั้งที่มีการบันทึกรับทรัพย์สิน - ขอความเห็นชอบราคาประเมินทรัพย์สินก่อนการขายทอดตลาด หนังสือที่ กท 5508/776 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 -ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด ตามหนังสือที่ กท 5508/802 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 - จัดทำประกาศรุงเทพหานคร ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 2,246 รายการ โดยมีกำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตธนบุรี ชั้น 4 - เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่บอร์ดติดประกาศ และ แว็บไซด์ของหน่วยงาน ส่งประกาศแจ้งไปยัง สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สำนักการคลัง กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สำนักการคลัง กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด