รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(มิติที่ 2) ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) งบประมาณ พ.ศ.2562 : 5016-0791

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 1.5000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 1.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.38
100.0000
100 / 100
2
0.38
100.0000
100 / 100
3
0.38
100.0000
100 / 100
4
1.50
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ สำนักการคลัง ภายในเวลาที่กำหนด - ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบ - ติดตามเร่งรัดทุกส่วนราชการให้ดำเนินการบันทึกรับทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน MIS 2 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการรับทรัพย์สิน ที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (แบบ 1) ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ) เพื่อจัดส่งให้ สำนักการคลัง ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ติดตามเร่งรัดทุกส่วนราชการให้ดำเนินการบันทึกรับทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน MIS 2 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - ดำเนินการจัดส่งรายงานทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำไตรมาสที่ 1 ได้ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 - ได้รับอนุมัติให้โอนทรัพย์สินของโรงเรียนวัดบางสะแกนอก - จัดทำหลักฐานการส่งมอบครุภัณฑ์รายการโครงหลังคาเหล็ก ให้กับวัดบางสะแกนอก พร้อมลงจ่ายทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน MIS - จัดทำคำสั่งเพื่อมอบหมายทำการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ติดตามเร่งรัดทุกส่วนราชการให้ดำเนินการบันทึกรับทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน MIS 2 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมส่งสำเนาทะเบียนคุมแจ้งฝ่ายการคลังทุกครั้งที่มีการบันทึกรับทรัพย์สิน - ขอความเห็นชอบราคาประเมินทรัพย์สินก่อนการขายทอดตลาด หนังสือที่ กท 5508/776 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 -ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด ตามหนังสือที่ กท 5508/802 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 - จัดทำประกาศรุงเทพหานคร ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 2,246 รายการ โดยมีกำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตธนบุรี ชั้น 4 - เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่บอร์ดติดประกาศ และ แว็บไซด์ของหน่วยงาน ส่งประกาศแจ้งไปยัง สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2,246 รายการ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตธนบุรี แต่ไม่มีผู้ลงทะเบียนเข้าสู้ราคา – คณะกรรมการขายทอดตลาด ได้รายงานขอยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้มาลงทะเบียนเข้าสู้ราคา และเสนอให้ทบทวนราคาประเมินทรัพย์สินดังกล่าวอีกครั้ง - ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการประเมินราคาทรัพย์สิน ได้ดำเนินการทบทวนราคา และรายงานผู้แต่งตั้ง -- ผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เห็นชอบการทบทวนราคาประเมิน ตามหนังสือที่ กท 5508/1064 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 - ดำเนินการจัดทำประกาศขายทอดตลาด ที่ ป 161/63 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตธนบุรี ชั้น 4 - ดำเนินการเผยแพร่ประกาศไปยัง สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พร้อมปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการปิดประกาศของสำนักงานเขตธนบุรี และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของสำนักงานเขตธนบุรี -ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2,246 รายการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 โดยขายให้กับ น.ส. เบญจวรรณ อินดี เป็นเงิน 50,000 บาท (ราคาประเมิน 46,521 บาท) และนำส่งเงินเข้าเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร ตามใบเสร็จเลขที่ 10974/63 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 – ส่งมอบพัสดุชำรุดฯ ให้กับผู้ประมูลได้ ตามหนังสือที่ กท 5508/4319 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 – แจ้ง กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง เพื่อส่งเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการทางทะเบียนตามกฎหมาย - ดำเนินการลงจ่ายพัสดุออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน MIS - แจ้งทุกส่วนราชการให้ดำเนินการลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน – แจ้งการจำหน่ายครุภัณฑ์ไปยัง กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง เพื่อเป็นนำไปปรับข้อมูลในระบบสารสนเทศ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สำนักการคลัง กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สำนักการคลัง กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง


ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)