รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 5018-0799

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 25 ธ.ค. 62 - จัดทำแผนกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ - ประชุมแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบแผนกิจกรรมการลงจุดฯ - จัดตั้งคณะทำงาน - จำนวนผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 10 ราย ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 10 จุด 10 หลัง (เลขหมาย) - รายงานผลการดำเนินการในระบบเอกสาร ระบบ Daily Plans และรายงานส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นรายเดือนทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 ฝ่ายทะเบียน - ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62-20 มี.ค. 63 มีผู้ยื่นคำร้องจำนวน 18 ราย ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 18 จุด จำนวน 202 หลัง (เลขหมาย) มีการรายงานส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นรายเดือนทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 ฝ่ายทะเบียน - เดือนพ.ค. 63 ลงจุดฯ จำนวน 7 จุด 7 หลัง (เลขหมาย) ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62-20 มิ.ย. 63 มีผู้ยื่นคำร้องจำนวน 33 ราย ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 33 จุด จำนวน 246 หลัง (เลขหมาย) มีการรายงานส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นรายเดือนทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม 1. ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอและได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ 2. การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง หมายถึง การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบการรายงานผล การอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทั้งปี พ.ศ. 2563 3. ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน และได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง 4. การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง จุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (ตามแบบ ท.ร. 900) ทั้งปี พ.ศ. 2563 5. ระบบการรายงานผล หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่ง การอนุญาตก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งการแสดงตำแหน่ง การอนุญาตก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งพัฒนาโดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ ผลรวมของจุดที่ลงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน คูณด้วย 100 หารด้วยผลรวมของจำนวนการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด เกณฑ์การให้คะแนน - ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน - ร้อยละ 90-99 เท่ากับ 4 คะแนน - ร้อยละ 80-89 เท่ากับ 3 คะแนน - ร้อยละ 70-79 เท่ากับ 2 คะแนน - ต่ำกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ 1 คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารหลักฐาน 1. รายงาน 2. รูปถ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
:เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด