รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด : 5018-0804

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 117.2700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
10.00
100.0000
100 / 100
3
117.27
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. 62-จัดเตรียมอุปกรณ์ เดือนพ.ย. 62- จัดทำแผนการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าประจำปี เดือนธ.ค. 62-ดำเนินการสำรวจพื้นที่่เพื่อจัดทำแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 ฝ่ายโยธา - เดือนม.ค. -มี.ค. 63 ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมประจำปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - 1. จัดส่งแผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างประจำปี 2563 มีรายละเอียดเป้าหมายตามแผนฯ ดังนี้ ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 40 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 180 ดวง รวมทั้งสิ้น 220 ดวง 2. รายงานผลการดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 40 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างถึงเม.ย. 63 มีรายละเอียด ดังนี้ ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 0 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 258 ดวง รวมทั้งสิ้น 258 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายที่มีข้อมูลครบถ้วนและจัดส่งภายในเวลาที่กำหนด นิยาม - พื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายหมายถึง ถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่ว่างเปล่าที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม การกระทำผิดกฎหมาย การกระทำใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยสำนักงานเขตจะต้องสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ และจัดทำแผนดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 - ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด หมายถึง ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หรือที่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ในพื้นที่เสี่ยงภัย หรืออันตรายตามแผนที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างฯ เท่ากับจำนวนดวงไฟที่มีการติดตั้ง/ซ่อมแซมหรือที่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด คูณด้วย 100 หารด้วย จำนวนดวงไฟทั้งหมดในแผนที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัยฯ (จำนวนดวงไฟที่มีการติดตั้ง/ซ่อมแซม/แจ้งหน่วยงานดำเนินการ)/จำนวนดวงไฟทั้งหมดที่อยู่ในแผนที่ต้องดำเนินการฯ ×๑๐๐

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารหลักฐาน -เอกสารการขอติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าประจำเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด