รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มิติที่ 4 (4.2) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานครบตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน : 5018-0808

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
45.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. - ธ.ค. 62 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้ 1. มีการทบทวนความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงานของหน่วยงาน นำมาจัดการความเสี่ยง 2 งาน 2. มีการพิจารณาคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมานำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 1งาน 3. การนำข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ตามแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้งานรถยนต์ราชการ 4. จัดทำแผนโครงการและแผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 5. ส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงานให้สำนักอนามัยทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 ดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. ติดตามผลการดำเนินโครงการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 2. รวบรวมผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทางในการทำงาน (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 -ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้ 1. ติดตามผลการดำเนินโครงการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 2. ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทางในการทำงาน (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 3 จากทั้งหมด 3 ครั้ง 3. ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยตามโครงการ 4. ดำเนินตามขั้นตอนที่ สำนักอนามัยกำหนด 4 ขั้นตอน จากทั้งหมด 5 ขั้นตอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2.1 เป็นการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพการทำงานที่ปลอดโรค ปลอดภัยในการทำงาน และส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยนำหลักการและแนวทางการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ได้แก่ การสืบค้น (Identify) การประเมินอันตรายหรือความเสี่ยง (Evaluation) และการควบคุม (Control) มาประยุกต์ใช้เพื่อนำมาสู่การดำเนินงานการควบคุมและป้องกันอันตราย ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการควบคุมอันตราย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ การดำเนินการตามขั้นตอนโครงการ 5 ขั้นตอน 1. ทบทวน วิเคราะห์ ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน (10 คะแนน) 2. จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงาน 3 กิจกรรม (20 คะแนน) 3. ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ (10 คะแนน) 4. จัดทำข้อปฏิบัติ แนวทางคู่มือ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร แล้วเวียนให้บุคลากรปฏิบัติ (40 คะแนน) 5. ดำเนินการเพื่อการเป็นต้นแบบที่ให้หน่วยงานอื่น และสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ พร้อมทั้งส่งผลการดำเนินการและหลักฐานให้สำนักอนามัยทราบ (20 คะแนน) รวม 100 คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารหลักฐาน 1. รายงานผู้บริหารประจำเดือน 2. รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด