รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มิติที่ 2 (2.2.2) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 5018-0815

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. - ธค. 62 -ได้ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และนำส่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตามหนังสือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/5237 ลงวันที่ 31 ต.ค. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 1. ร้อยละ 100 ได้ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และนำส่ง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตามหนังสือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/5237 ลงวันที่ 31 ต.ค. 62 2. ส่งรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินทุกประเภท ไตรมาสที่ 1 ส่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 5700/109 ลงวันที่ 7 ม.ค. 63 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - 1. ได้ดำเนินการได้ 100% และนำส่งผอ.สำนักการคลัง ตามหนังสือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/5237 ลว. 31 ต.ค. 62 2. ส่งรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินทุกประเภท ไตรมาส 2 ส่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 5700/1440 ลว. 30 มี.ค. 63 ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ของหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานสามารถจัดทำรายงานงบทรัพย์สินประจำปีของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบได้ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา เพื่อให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุตรวจสอบงบทรัพย์สินของหน่วยงานและรวบรวมจัดทำงบทรัพย์สินในภาพรวมของกทม.

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและงบทรัพย์สินประจำปีของหน่วยงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

กิจกรรมการซักซ้อมการให้ความรู้ด้านการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และโรงเรียนในสังกัด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด