รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มิติที่ 3 (3.2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) : 5018-0817

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. 62-จัดเตรียมรูปแบบรายงานและรอการอนุม้ติโครงการจากสำนักงาน ก.ก. เดือนพ.ย. 62-ต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน และประชุมจัดทำแผนการพัฒนาตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ เดือนธ.ค. 62- ดำเนินการประชุมคณะทำงาน เพื่อมอบหมายภารกิจในการพัฒนาคลอง โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ - ดำเนินการขุดลอกคลองเป็นประจำทุกสัปดาห์ - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เดือนละ 1 ครั้ง - ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รุกล้ำที่สาธารณะมาให้ข้อเท็จจริง - เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ดำเนินการตรวจพื้นที่ วันละ 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการตามภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้จัดทำโครงการรักษ์น้ำ รักษ์คลอง รักษ์สิ่งแวดล้อม รักบางกอกใหญ่ เพื่อเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. คลองวัดท่าพระได้รับการแก้ไขและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ร้อยละ 100 2. จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการร่วมกันดูแลรักษาสภาพคลองวัดท่าพระให้สวยงามไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 3. จัดทำคู่มือถอดบทเรียนโครงการ 1 ฉบับ 4. ความสะอาดคลอง/คุณภาดน้ำในคลองวัดท่าพระอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด 5. ความลึกของคลองวัดท่าพระอยู่ในเกณฑ์ที่สำนักการระบายน้ำกำหนด 6. ร้อยละความสำเร็จของการจัดการรุกล้ำพื้นที่ีสาธารณะตลอดแนวคลองวัดท่าพระ จำนวน 5 ราย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. ติดตามผลการดำเนินงานในที่ประชุมผู้บริหารเดือนละ 1 ครั้ง 2. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาส

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด