รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มิติที่ 3 (3.2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) : 5018-0817

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 56.6600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
57.50
100.0000
100 / 100
3
56.66
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. 62-จัดเตรียมรูปแบบรายงานและรอการอนุม้ติโครงการจากสำนักงาน ก.ก. เดือนพ.ย. 62-ต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน และประชุมจัดทำแผนการพัฒนาตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ เดือนธ.ค. 62- ดำเนินการประชุมคณะทำงาน เพื่อมอบหมายภารกิจในการพัฒนาคลอง โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ - ดำเนินการขุดลอกคลองเป็นประจำทุกสัปดาห์ - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เดือนละ 1 ครั้ง - ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รุกล้ำที่สาธารณะมาให้ข้อเท็จจริง - เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ดำเนินการตรวจพื้นที่ วันละ 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 1. คลองวัดท่าพระได้รับการแก้ไขและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แล้วเสร็จในเดือน มิ.ย. 63 เป้าหมาย 100 ร้อยละ ดำเนินการได้ 57.50 1.1 ดำเนินการทาสีสะพานข้ามคลองตลอดแนวคลอง จำนวน 4 แห่ง ผลการดำเนินการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ - 1.2 วาดภาพบริเวณทางเดินริมคลองเป็นภาพ 3 มิติ (Street Art) อย่างน้อย 2 จุด ผลการดำเนินการ : ดำเนินการวาดภาพแล้วเสร็จ จำนวน 5 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 1.3 แก้ไขปัญหาสิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ จำนวน 5 ราย ผลการดำเนินการ : ดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งรุกล้ำ จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 1.4 ทาสีราวเหล็กกันตกตามแนวคลองวัดท่าพระ 400 เมตร ผลการดำเนินการ : ดำเนินการทาสีแล้วเสร็จ ความยาว 200 ม. คิดเป็นร้อยละ 50 1.5 ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณริมคลองวัดท่าพระ อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน ผลการดำเนินการ : ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 1.6 ปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ใบ(ต้นเล็บครุฑลังกา) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวคลองวัดท่าพระ โดยใช้ OR code ในการให้ข้อมูล ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเตรียมเพาะพันธุ์พืชและตั้งวางกระถางตามแนวคลอง เพื่อเตรียมนำต้นไม้ลงกระถางต่อไป คิดเป็นร้อยละ 50 1.7 สร้างเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวตามแนวคลองเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่เขตภาษีเจริญ และขอติดตั้งจุดจอดรถจักรยาน จำนวน 1 จุด ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเตรียมการ พ่นสัญลักษณ์เส้นทาง จักรยาน และติดตั้งจุดจอดรถจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 20 1.8 ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนตามแนวคลองในการ คัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์และทำน้ำขยะหอม ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ผลการดำเนินการ : ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ จำนวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50 1.9 นำน้ำจุลินทรีย์(ขยะหอม)มาใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกตามแนวคลอง อย่างน้อย 1 เดือน ผลการดำเนินการ : ดำเนินการนำน้ำขยะหอมรดน้ำต้นไม้ เป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 1.10 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองวัดท่าพระ ด้านข้างที่ทำการไปรษณีย์วัดท่าพระ ผลการดำเนินการ : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างที่ทำการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 2. คุณภาพน้ำดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนดำเนินการโครงการ โดยวัดค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ (DO) และค่าของปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (ฺBOD) ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ DO,BOD ก่อนการดำเนินการพัฒนาคลองวัดท่าพระเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ค่า OD จุดที่ 1 (mg/l) DO 3.8 จุดที่ 2 DO 2.4 จุดที่ 3 OD 2.0 ค่า BOD จุดที่ 1 (mg/l) BOD 32 จุดที่ 2 BOD 43 จุดที่ 3 BOD 30 3. ความลึกของคลองวัดท่าพระอยู่ในเกณฑ์ที่สำนักการระบายน้ำกำหนด ดำเนินการขุดลอกคลองวัดท่าพระช่วงท้ายคลองแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขุดลอกช่วงต้นคลองโดยผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเป็นผู้ดำเนินการ แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 63 ดำเนินการได้ร้อยละ 86.95 4. ร้อยละความสำเร็จของการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองวัดท่าพระ จำนวน 5 ราย -ดำเนินการแจ้งหนังสือให้ผู้รุกล้ำพื้นที่สาธารณะเข้าชี้แจง -ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแล้วเสร็จ จำนวน 2 จุด (ด้านข้างไปรษณีย์ท่าพระ, กระถางต้นไม้ช่วงต้นคลองวัดท่าพระ 5. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 10 กิจกรรม ดำเนินการทั้ง 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50 6. จัดคู่มือถอดบทเรียนโครงการ จำนวน 1 ฉบับ รอดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

แก้ไขผลงานที่ทำได้ในไตรมาส 2 จากเดิม 57.5 เป็น 31.66 เนื่องจากเป็นผลงานที่ดำเนินการได้ในภาพรวมมิใช่ตัวใดตัวหนึ่ง ไตรมาส 3 - คลองวัดท่าพระได้รับการแก้ไขและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แล้วเสร็จในเดือนมิ.ย. 63 1.1 ดำเนินการทาสีสะพานข้ามคลองตลอดแนวคลอง จำนวน 4 แห่ง ผลการดำเนินการ : ดำเนินการทาสีสะพานข้ามคลองแล้วเสร็จ จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 1.2 วาดภาพบริเวณทางเดินริมคลองเป็นภาพ 3 มิติ (Street Art) อย่างน้อย 2 จุด ผลการดำเนินการ : ดำเนินการวาดภาพแล้วเสร็จ จำนวน 5 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 1.3 ทาสีราวเหล็กกันตกตามแนวคลองวัดท่าพระ 400 เมตร ผลการดำเนินการ : ดำเนินการทาสีแล้วเสร็จ ความยาว 400 ม. คิดเป็นร้อยละ 100 1.4 ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณริมคลองวัดท่าพระ อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน ผลการดำเนินการ : ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 1.5 ปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ใบ(ต้นเล็บครุฑลังกา) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวคลองวัดท่าพระ โดยใช้ OR code ในการให้ข้อมูล ผลการดำเนินการ : นำพืชผักสวนครัว และต้นเล็บครุฑลังกา ลงกระถางตามสันเขื่อนริมคลองวัดท่าพระ ตลอดแนวคลอง คิดเป็นร้อยละ 100 1.6 สร้างเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวตามแนวคลองเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ เขตภาษีเจริญ และขอติดตั้งจุดจอดรถจักรยาน จำนวน 1 จุด ผลการดำเนินการ : ดำเนินการพ่นสัญลักษณ์เส้นทางจักรยาน ติดตั้งจุดจอดรถจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 100 1.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองวัดท่าพระ ด้านข้างที่ทำการไปรษณีย์วัดท่าพระ ผลการดำเนินการ : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างที่ทำการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 2.. คุณภาพน้ำดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนดำเนินการโครงการ โดยวัดค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ (DO) และค่าของปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ DO, BOD ก่อนการดำเนินการพัฒนาคลองวัดท่าพระ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างที่ทำการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 2. คุณภาพน้ำดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนดำเนินการโครงการ โดยวัดค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ (DO) และค่าของปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (ฺBOD) ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ DO,BOD ก่อนการดำเนินการพัฒนาคลองวัดท่าพระเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ค่า OD จุดที่ 1 (mg/l) DO 3.8 จุดที่ 2 DO 2.4 จุดที่ 3 OD 2.0 ค่า BOD จุดที่ 1 (mg/l) BOD 32 จุดที่ 2 BOD 43 จุดที่ 3 BOD 30 3. 3. ความลึกของคลองวัดท่าพระอยู่ในเกณฑ์ที่สำนักการระบายน้ำกำหนดดำเนินการขุดลอกคลองวัดท่าพระตลอดแนวคลองแล้วเสร็จตามเกณฑ์ที่สำนักการระบายน้ำกำหนด 4. ร้อยละความสำเร็จของการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองวัดท่าพระ จำนวน 5 ราย (ภายในเดือน ส.ค.63) ผลงานล่าสุด ร้อยละ 40 - ดำเนินการแจ้งหนังสือให้ผู้รุกล้ำพื้นที่สาธารณะเข้าชี้แจง - ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแล้วเสร็จ จำนวน 2 จุด 1. บริเวณเพิงเก็บของด้านข้างไปรษณีย์ท่าพระ 2. รื้อถอนแนวกำแพงที่รุกล้ำ บริเวณพื้นที่ Zone 3 5. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ 10 กิจกรรมดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งหมดจำนวน 13 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 1.1 ดำเนินการทาสีสะพานข้ามคลองตลอดแนวคลอง จำนวน 4 แห่ง ผลการดำเนินการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100 1.2 วาดภาพบริเวณทางเดินริมคลองเป็นภาพ 3 มิติ (Street Art) อย่างน้อย 2 จุด ผลการดำเนินการ : ดำเนินการวาดภาพแล้วเสร็จ จำนวน 5 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 1.3 ทาสีราวเหล็กกันตกตามแนวคลองวัดท่าพระ 400 เมตร ผลการดำเนินการ : ดำเนินการทาสีแล้วเสร็จ ความยาว 400 ม. คิดเป็นร้อยละ 100 1.4 ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณริมคลองวัดท่าพระ อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน ผลการดำเนินการ : ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 1.5 ปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ใบ(ต้นเล็บครุฑลังกา) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวคลองวัดท่าพระ โดยใช้ OR code ในการให้ข้อมูล ผลการดำเนินการ : ดำเนินการตั้งวางกระถางพืชผักสวนครัว ตลอดแนวคลอง คิดเป็นร้อยละ 100 1.6 สร้างเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวตามแนวคลองเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่เขตภาษีเจริญ และขอติดตั้งจุดจอดรถจักรยาน จำนวน 1 จุด ผลการดำเนินการ : ดำเนินการ พ่นสัญลักษณ์เส้นทางจักรยาน และติดตั้งจุดจอดรถจักรยาน จำนวน 1 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 1.7 ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนตามแนวคลองในการ คัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์และทำน้ำขยะหอม ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ผลการดำเนินการ : ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ จำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 1.8 นำน้ำจุลินทรีย์(ขยะหอม)มาใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกตามแนวคลอง อย่างน้อย 1 เดือน ผลการดำเนินการ : ดำเนินการนำน้ำขยะหอมรดน้ำต้นไม้ เป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 1.9 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองวัดท่าพระ ด้านข้างที่ทำการ ไปรษณีย์วัดท่าพระ ผลการดำเนินการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 1.10 สร้างตาข่ายสำหรับดักขยะบริเวณท่อน้ำทิ้งจากบ้านเรือนก่อนลงสู่คลองตลอดแนวคลอง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 จุด ภายในเดือน มิ.ย. 63 ผลการดำเนินการ : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจจุดติดตั้งตาข่าย คิดเป็นร้อยละ - 1.11 สร้างแพไม้ไผ่สำหรับปลูกหญ้าแฝกเพื่อบำบัดน้ำเสีย 10 จุด โดยนำศาสตร์พระราชามาใช้ ภายในเดือน ส.ค.63 ผลการดำเนินการ : ดำเนินการติดตั้งแพไม้ไผ่หญ้าแฝก ครบถ้วนจำนวน 10 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 1.12 ติดตั้งตู้เขียว (สายตรวจเทศกิจ) และตู้แดง (สน.ท่าพระ) และตรวจตราเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันอาชญากรรมบริเวณแนว คลองวัดท่าพระ โดยดำเนินการตรวจพื้นที่วันละ 2 ครั้ง ผลการดำเนินการ : ดำเนินการตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวันๆละ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 1.13 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม จำนวนอย่างน้อย 3 จุด ภายในเดือน ส.ค.63ผลการดำเนินการ : ดำเนินการสำรวจพื้นที่ แจ้งให้การไฟฟ้านครหลวง พิจารณาติดตั้งต่อไป คิดเป็นร้อยละ 50 - ดำเนินการรวบรวบข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดทำคู่มือถอดบทเรียนภายหลังโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการตามภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้จัดทำโครงการรักษ์น้ำ รักษ์คลอง รักษ์สิ่งแวดล้อม รักบางกอกใหญ่ เพื่อเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. คลองวัดท่าพระได้รับการแก้ไขและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ร้อยละ 100 2. จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการร่วมกันดูแลรักษาสภาพคลองวัดท่าพระให้สวยงามไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 3. จัดทำคู่มือถอดบทเรียนโครงการ 1 ฉบับ 4. ความสะอาดคลอง/คุณภาดน้ำในคลองวัดท่าพระอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด 5. ความลึกของคลองวัดท่าพระอยู่ในเกณฑ์ที่สำนักการระบายน้ำกำหนด 6. ร้อยละความสำเร็จของการจัดการรุกล้ำพื้นที่ีสาธารณะตลอดแนวคลองวัดท่าพระ จำนวน 5 ราย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. ติดตามผลการดำเนินงานในที่ประชุมผู้บริหารเดือนละ 1 ครั้ง 2. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาส

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด