รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด : 5018-0821

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
63.33
100.0000
100 / 100
2
75.00
100.0000
100 / 100
3
90.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดำเนินการได้ ร้อยละ 20 เดือนต.ค. 2562- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ เดือนพ.ย. 62- เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนต.ค. 2562 ยอดเงิน 24,800 บาท คงเหลือยอดเงิน 327,200 บาท / เดือนธ.ค. 62- เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนพ.ย. 62 ยอด 24,000 บาทคงเหลือ 303,200 บาท อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ดำเนินการได้ ร้อยละ 20 เดือนต.ค. 62-เตรียมโครงการจัดกิจกรรม ยังไม่มีการใช้งบประมาณ เดือนพ.ย. 62- โครงการและขออนุมัติโครงการ ประสานอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด ยังไม่มีการใช้งบประมาณ เดือนธ.ค. 62- เตรียมโครงการจัดกิจกรรมและประสานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ คาดว่าจะดำเนินการประมาณเดือนพ.ค. - มิ.ย. 63 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ดำเนินการได้ ร้อยละ 70 เดือนต.ค. 62-ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนวิทยากร เดือนพ.ย. 62-ขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้ารับการฝึกอบรม ขออนุมัติเงินยืมใช้ในราชการเพื่อจัดการอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) รุ่นที่ 25 และติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นวิทยากร คิดเฉลี่ย 20+20+70/3=63.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แก้ไขผลงานที่ทำได้ไตรมาส 1 ซึ่งเดิมแจ้ง 63.33 ขอแก้เป็น 36.67 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ไตรมาส 1 ดำเนินการได้ ร้อยละ 20 เดือนต.ค. 2562- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ เดือนพ.ย. 62- เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนต.ค. 2562 ยอดเงิน 24,800 บาท คงเหลือยอดเงิน 327,200 บาท / เดือนธ.ค. 62- เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนพ.ย. 62 ยอด 24,000 บาทคงเหลือ 303,200 บาท ไตรมาส 2 ดำเนินการเบิกจ่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเดือนม.ค. 63 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนอปพร. เป็นเงิน 24,800 บาท เดือนก.พ. 63 เป็นเงิน 23,200 บาท เดือนมี.ค. 63 อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50 อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ไตรมาส 1 ดำเนินการได้ ร้อยละ 20 เดือนต.ค. 62-เตรียมโครงการจัดกิจกรรม ยังไม่มีการใช้งบประมาณ เดือนพ.ย. 62 - โครงการและขออนุมัติโครงการ ประสานอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด ยังไม่มีการใช้งบประมาณ เดือนธ.ค. 62 - เตรียมโครงการจัดกิจกรรมและประสานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ คาดว่าจะดำเนินการประมาณเดือนพ.ค.-มิ.ย. 63 ไตรมาส 2 เดือนม.ค.-มี.ค. 63 เตรียมโครงการจัดกิจกรรมและประสานอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ คาดว่าจะดำเนินการประมาณเดือน พ.ค.- มิ.ย. 63 ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. (หลักสูตรหลัก) ไตรมาส 1 ดำเนินการได้ ร้อยละ 70 เดือนต.ค. 62-ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนวิทยากร เดือนพ.ย. 62 - ขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้ารับการฝึกอบรม ขออนุมัติเงินยืมใช้ในราชการเพื่อจัดการอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) รุ่นที่ 25 และติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นวิทยากร ไตรมาส 2 ดำเนินการฝึกอบรมโครงการจัดฝึกอบรมอปพร. เมื่อวันที่ 14-15 ธ.ค. 62และ วันที่ 20-22 ธ.ค. 62 อยู่ระหว่างการนำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมอปพร. นำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 75 เฉลี่ยผลการดำเนินการ 50+75+40/3=55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เดือนเม.ย. 63 เจ้าหน้าที่อปพร.ปฏิบัติงานเดือนเม.ย.. 63 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่อปพร.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุเดือนมี.ค. 63 ยอดเบิกจ่าย 24,800 บาท รวมใช้งบประมาณ 146,400 บาท เดือนพ.ค. 63 อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่อปพร.ปฏิบัติงานเดือนพ.ค. 63 เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่อปพร.เดือนเม.ย. 63 ยอดเบิกจ่าย 24,000 บาท รวมใช้งบประมาณ 170,400 บาท เดือนมิ.ย. 63 อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่อปพร. ปฏิบัติงานเดือนมิ.ย. 63 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ เดือนพ.ค. 63 ยอดเบิกจ่าย 24,800 บาท รวมใช้งบประมาณ 195,200 บาท โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) เดือนเม.ย. 63 - ได้รับการลงนามวุฒิบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และดำเนินการมอบให้ผู้ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการครบ 100% โครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เดือนเม.ย. 63- เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนโครงการไปจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะดีขึ่้น เดือนพ.ค. 63- เนื่องจากยังคงเกิดโรคระบาดจึงได้ทำบันทึกขอยกเลิกโครงการและได้รับอนุมัติจากผอ.ให้ยกเลิกโครงการเรียบร้อยแล้ว ทำเรื่องส่งเงินงบประมาณคืนสำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการดำเนินการ 80+100/2 =90 คิดเป็นร้อยละ 90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

แผนที่กำหนด หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางกอกใหญ่โดยมีแผนการดำเนินการงาน ดังนี้ 1. จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี 2. ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศจังหวัด (NISPA) ครบถ้วนถูกต้องและทันกำหนดเวลา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครบถ้วนถูกต้องและทันกำหนดเวลา

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการอำนวยการ ประสานและติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสภาพปัจจุบัน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด