รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด : 5018-0821

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 63.3300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
63.33
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดำเนินการได้ ร้อยละ 20 เดือนต.ค. 2562- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ เดือนพ.ย. 62- เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนต.ค. 2562 ยอดเงิน 24,800 บาท คงเหลือยอดเงิน 327,200 บาท / เดือนธ.ค. 62- เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนพ.ย. 62 ยอด 24,000 บาทคงเหลือ 303,200 บาท อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ดำเนินการได้ ร้อยละ 20 เดือนต.ค. 62-เตรียมโครงการจัดกิจกรรม ยังไม่มีการใช้งบประมาณ เดือนพ.ย. 62- โครงการและขออนุมัติโครงการ ประสานอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด ยังไม่มีการใช้งบประมาณ เดือนธ.ค. 62- เตรียมโครงการจัดกิจกรรมและประสานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ คาดว่าจะดำเนินการประมาณเดือนพ.ค. - มิ.ย. 63 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ดำเนินการได้ ร้อยละ 70 เดือนต.ค. 62-ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนวิทยากร เดือนพ.ย. 62-ขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้ารับการฝึกอบรม ขออนุมัติเงินยืมใช้ในราชการเพื่อจัดการอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) รุ่นที่ 25 และติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นวิทยากร คิดเฉลี่ย 20+20+70/3=63.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

แผนที่กำหนด หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางกอกใหญ่โดยมีแผนการดำเนินการงาน ดังนี้ 1. จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี 2. ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศจังหวัด (NISPA) ครบถ้วนถูกต้องและทันกำหนดเวลา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครบถ้วนถูกต้องและทันกำหนดเวลา

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการอำนวยการ ประสานและติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสภาพปัจจุบัน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด