รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 5018-0830

ค่าเป้าหมาย ครั้งต่อปี : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้งต่อปี : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้งต่อปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50
100.0000
100 / 100
2
1.00
100.0000
100 / 100
3
1.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. - ธ.ค. 62 อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุสในการจัดทำกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 ดำเนินการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ก.พ-1 มี.ค. 63 งานถนนคนเดิน@วัดอรุณ ซึ่งสำนักงานเขตจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค. 63 เนื่องจากเกิดภาวะโรคระบาด Covid-19 ขึ้นจึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมคนจำนวนมากๆ ได้ ต้องรอจนกว่าสภาวะจะดีขึ้นหรือมีคำสั่งให้จัดกิจกรรมในการรวมคนจำนวนมาก ๆ ได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - ดำเนินการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ก.พ-1 มี.ค. 63 งานถนนคนเดิน@วัดอรุณ ซึ่งสำนักงานเขตจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค. 63 เนื่องจากเกิดภาวะโรคระบาด Covid-19 ขึ้นจึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมคนจำนวนมากๆ ได้ ต้องรอจนกว่าสภาวะจะดีขึ้นหรือมีคำสั่งให้จัดกิจกรรมในการรวมคนจำนวนมาก ๆ ได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ห้องสมุดที่ดี ควรเป็นห้องสมุดที่สามารถตอบสนองต่อการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้มากที่สุด นอกจากนั้นยังต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย และต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์สารสนเทศที่ดีมีประโยชน์เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตพัฒนาตนเอง ให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้นและได้ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะนำผลไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย 2. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า 3. เพื่อให้บริการข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของประเทศ และของโลก 4. ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมของชุมชนและประเทศ 5. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 6. เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี การปั้นดินน้ำมัน สีน้ำสร้างสรรค์จินตนาการ การตอบปัญหา ความรู้ทั่วไปจากการอ่าน ฯลฯ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 2. เด็ก เยาวชน และประชานอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๑ ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด