รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 5019-0828

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 91 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 71 เรื่อง กำลังดำเนินการ 20 เรื่อง จำนวนเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือนพฤษจิกายน มีจำนวน 94 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 72 เรื่อง เรื่องคงค้าง 18 เรื่อง จำนวนเรื่องข้องทุกข์ประจำเดือนธันวาคม มีจำนวน 68 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 49 เรื่อง กำลังดำเนินการ 19 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปจำนวนเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 89 เรื่อง จำนวนเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวน 69 เรื่อง จำนวนเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือนธันวาคม มีจำนวน 96 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปจำนวนเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 104 เรื่อง จำนวนเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือนเมษายน 2563 มีจำนวน 108 เรื่อง จำนวนเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือนพฤษภาคม มีจำนวน 122 เรื่อง จำนวนเรื่องร้องทุกข์ประจำเดือนมิถุนายน มีจำนวน 87 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดส่งรายงาน และแก้ไขปัญหาได้ภายในรัะยะเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สลป. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ส่วนที่ 1 ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง ร้อยละของจำนวนเรื่องท่ีปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการ ทั้ง 3 ขั้นตอน (20 คะแนน) ส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและรายงานผลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ประเภท (80 คะแนน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง


ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0407 : จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ (ตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง))