รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของจำนวนสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อยที่เข้าร่วมกิจกรรม : 5019-0841

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 : วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย ครั้งที่ 2 : วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ สวนสิรินธรพฤกษาพรรณ เขตบางกอกน้อย เป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ และปลูกฝังเยาวชนให้หวงแหนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยมีเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ 100 คน รวม 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อยที่เข้าร่วมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพ่อแม่วัยใส ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเอ สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดยมีเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกน้อยที่เข้าร่วมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งดการดำเนินการที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งดการดำเนินการที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

รอ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รอ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รอ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง


ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)