รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5020-0986

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00
100.0000
100 / 100
2
45.00
100.0000
100 / 100
3
55.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 3.9 / 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 8.12 / 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 9.93

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 15.76 / 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 24.75 / 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 23 มีนาคม 2562 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 29.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 41.43 25/05/2563 อยู่ระหว่าง: ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 47.98 23/06/2563 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 54.67

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 57.42 / 20/08/2563 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 60.55 / 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-ตามที่ สงม.กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-ตามที่ สงม.กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ระบบ MIS

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด