รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

8.2 จำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่ : 5020-1020

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
2.00
100.0000
100 / 100
3
3.00
0.0000
0 / 0
4
5.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาลงทะเบียนที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ดังนี้ 1. ภูมิปัญญาข้าวต้มมัด จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 งานถนนคนเดินเขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 2 "กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับชุมชน" เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนหมู่ 6 บางระมาด 2. ภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียน จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 งานถนนคนเดินเขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 2 กิจกรรม "โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ:เขาหินซ้อน" ครั้งที่ 2/2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน 3. ภูมิปัญญางานประดิษฐ์จากดินไทย-ดินญี่ปุ่น จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 สาธิตการปั้นกุหลาบจากดินไทย "ในงานตลาดนัดของดีเขตตลิ่งชัน" เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 1.จัดนิทรรศการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 13-30 เมษายน 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน จำนวน 3 ภูมิปัญญา ได้แก่ 1.1 ภูมิปัญญาด้านอาหาร (ข้าวต้มมัด) โดยนางสุวิมล วรรณนิยม 1.2 ภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียนจากใบเตยลาย โดยนางนันท์นภัส ธนโชคนัจนันท์ 1.3 ภูมิปัญญาด้านงานประดิษฐ์ (งานประดิษฐ์จากดินไทย-ดินญี่ปุ่น) โดยนายสมชาย แก้วอุไร 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน จำนวน 3 ภูมิปัญญา ตามข้อ 1 ในเฟสบุคฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน จำนวน 3 ภูมิปัญญา ตามข้อ 1 ผ่านไทม์ไลน์ และห้องไลน์ชุมชนเขตตลิ่งชัน เรื่องเชิญชวนชมนิทรรศการฯ และเผยแพร่ขั้นตอนการทำในแต่ละภูมิปัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จากผลรวมรายงานไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่นซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอด มีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ปราชญ์ท้องถิ่น หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ ในการดำรงชีวิตจนประสบความสำเร็จ สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้เหมาะสม ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในพื้นที่ การถ่ายทอด หมายถึง กระบวนการบางปันความรู้จากคนหนึ่ง ไปยังอีกคน กลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่ม หรือจะเป็นจากองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กร การเผยแพร่ หมายถึง กระบวนการที่ทำให้ภูมิปัญญาถูกนำไปถ่ายทอดผ่านช่องทางของการสื่อสารทุกช่องทางของสำนักงานเขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นใหม่ (5 คะแนน) ดังนี้ - ไม่มีการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาที่เพิ่มขึ้น ได้ 0 คะแนน - ถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาที่เพิ่มขึ้น 1 ครั้ง ได้ 1 คะแนน - ถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาที่เพิ่มขึ้น 2 ครั้ง ได้ 3 คะแนน - ถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาที่เพิ่มขึ้น 3 ครั้ง ได้ 5 คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

นับจำนวนครั้งการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นใหม่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด