รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) : 5021-0834

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ 2.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงาน พร้อมมอบหมายภารกิจ 3.สร้างเครือข่ายโครงการเที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญสวย สะอาด ด้วยศาสตร์พระราชา จำนวน 1 ครั้ง 4.จัดประชุมเครือข่าย สรุปแนวทางการดำเนินการและติดตามผล จำนวน 1 ครั้ง 5.ประสานเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตามแผน จำนวน 1 ครั้ง 6.บังคับใช้กฎหมายกับผู้รุกล้ำในคลองภาษีเจริญ จำนวน 1 ครั้ง 7.ประชาสัมพันธ์โครงการเที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญสวย สะอาด ด้วยศาสตร์พระราชาผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ จำนวน 1 ครั้ง 8.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะบริเวณริมคลองภาษีเจริญ จำนวน 1 ครั้ง 9.ติดตั้งจุดคัดแยกขยะในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธ.ค.2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการตามภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 2. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่หน่วยงานนำเสนอ เพื่อขอรับการประเมินในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562) (คะแนน ร้อยละ 29) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานต้องคัดเลือกโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่เคยนำเสนอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ที่มีความโดดเด่นและสำคัญอย่างน้อย 1 โครงการ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครพิจารณา และสำนักงาน ก.ก. จะตรวจติดตามผลการดำเนินการโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่าหน่วยงานยังสามารถรักษามาตรฐานการให้บริการหรือมีการพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุดให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องดำเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการที่คณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครกำหนด 3. การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คะแนนร้อยละ 69) เพื่อให้การบริการมีความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ หน่วยงานต้องดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างน้อย 1 โครงการ โดยพิจารณาจากสภาพปัญหา/ความต้องการของผู้รับบริการ โดยโครงการที่กำหนดอาจมีลักษณะการให้บริการตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกตัวชี้วัด หรือนอกเหนือจากที่ระบุในภาคผนวก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละหน่วยงาน ผู้รับบริการ หมายถึง 1. ประชาชนผู้มารับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หรือ 2. บุคลากรหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่ได้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. ผลคะแนนการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (คะแนนร้อยละ 98) ผลรวมของผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด หารด้วย จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด = ผลคะแนนการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดตามสูตรการคำนวณดังนี้ ผลงานที่ทำได้จริง หารด้วย เป้าหมายของตัวชี้วัด x 100 = ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด 2. การยกระดับโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (คะแนนร้อยละ 2) โดยวัดจากการยกระดับ/การพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของหน่วยงานที่เคยดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2562 จนได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น และ/หรือ 2. รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร และ/หรือ 3. รางวัลเลิศรัฐ และ/หรือ 4. รางวัลอื่นๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้หากหน่วยงานไม่เคยได้รับรางวัล จะไม่ได้คะแนนในองค์ประกอบที่ 2

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. ประเมินผลสำเร็จโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการ 2. หน่วยงานต้องกำหนดตัวชี้วัดไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด ที่สามารถวัดถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพที่จะเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ เช่น จำนวนผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ระยะเวลาลดลง ความผิดพลาดน้อยลง มีความคุ้มค่าและประหยัดทรัพยากร ตลอดจนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด