รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้ : 5021-0839

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การนำภูมิปัญหาท้องถิ่นที่อาจสูญหายมาฟื้นฟูและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจเพื่อให้ภูมิปัญญายังคงอยู่ต่อไป โดยการจัดกิจกรรมเป็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับการตัดกระดาษเป็นพวงมะโหด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย และเบิกจ่ายเงินแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย และเบิกจ่ายเงินแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย และเบิกจ่ายเงินแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

มีความรู้เพิ่มขึ้น หมายถึง มีคะแนนประเมินความรู้สูงขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เข้าร่วมศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้ x 100 หารด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จำนวนผู้เข้าร่วมศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้ x 100 หารด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด