รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนคลองที่ได้รับการขุดลอก : 5023-0777

ค่าเป้าหมาย จำนวนคลอง : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนคลอง : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนคลอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
3.00
100.0000
100 / 100
3
3.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการขุดลอกคลองเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการขุดลอกคลองเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คลอง หมายถึง คลองในพื้นที่เขตบางขุนเทียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต การขุดลอกคลอง โดยวิธีการจ้างเหมา การดำเนินการโดยจิตอาสา หรือโดยแรงงานเขตให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากจำนวนคลองที่ได้รับการขุดลอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

นับจำนวนคลองที่ได้รับการขุดลอกในพื้นที่เขตบางขุนเทียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด