รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) : 5023-0795

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการรักษาโครงการฯ ปี 2561 โดยอยู่ระหว่างเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 909 คน และอยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ - ดำเนินการโครงการปีฯ 2563 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จำนวน 1 กิจกรรม และอยู่ระหว่างปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการรักษาโครงการฯ ปี 2561 โดยอยู่ระหว่างเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 โรงเรียน รวมนักเรียน 909 คน และอยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามความพึงพอใจตามโครงการ - ดำเนินการโครงการปีฯ 2563 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จำนวน 2 กิจกรรม และอยู่ระหว่างปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนา ทาสีสะพานทางเดิน ยาวประมาณ 140 เมตร ซ่อมศาลาในสวนบวรประชานันท์แล้วเสร็จ ติดตั้ง ป้าย QR CODE และป้ายประกาศแล้วเสร็จ 5 จุด จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ ดำเนินการปลูกต้นทองอุไร,จัดนิทรรศการอบรมให้ความรู้การปลูกหญ้าแฝกโดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการรักษาโครงการฯ ปี 2561 โดยเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 โรงเรียน รวมนักเรียน 909 คน และอยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามความพึงพอใจตามโครงการ - ดำเนินการโครงการปีฯ 2563 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จำนวน 2 กิจกรรม และอยู่ระหว่างปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนา ทาสีสะพานทางเดิน ยาวประมาณ 140 เมตร ซ่อมศาลาในสวนบวรประชานันท์แล้วเสร็จ ติดตั้ง ป้าย QR CODE และป้ายประกาศแล้วเสร็จ 5 จุด จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ ดำเนินการปลูกต้นทองอุไร,จัดนิทรรศการอบรมให้ความรู้การปลูกหญ้าแฝกโดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน ปล่อยปลา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1. การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ร้อยละ 98) 1.1 การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่หน่วยงานนำเสนอเพื่อขอรับการประเมินในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562) (ร้อยละ 29) หน่วยงานคัดเลือกโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ที่มีความโดดเด่นและสำคัญ อย่างน้อย 1 โครงการ มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครพิจารณา และสำนักงาน ก.ก.จะตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ 1.2 การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 69) หน่วยงานดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างน้อย 1 โครงการ โดยพิจารณาจากสภาพปัญหา/ความต้องการของผู้รับบริการ 2. การยกระดับโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ร้อยละ 2) วัดจากการยกระดับ/การพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของหน่วยงานที่เคยดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2562 จนได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง 1. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น และ/หรือ 2. รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร และ/หรือ 3. รางวัลเลิศรัฐ และ/หรือ 4. รางวัลอื่นๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร หากหน่วยงานไม่เคยได้รับรางวัล จะไม่ได้คะแนนในองค์ประกอบที่ 2

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลคะแนนการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ร้อยละ 98 การยกระดับโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ร้อยละ 2

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ประเมินผลสำเร็จโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด