รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(09.1) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง : 5025-0901

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 24.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 33.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
6.00
100.0000
100 / 100
3
20.00
100.0000
100 / 100
4
33.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือน ต.ค. 62 - จัดทำโครงการ , อนุมัติโครงการ - กำหนดจุดที่มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่เขต ดอนเมือง จำนวน 10 จุด เดือน พ.ย. 62 - กำหนดจุดที่มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่เขต ดอนเมือง จำนวน 10 จุด เดือน ธ.ค. 62 - เตรียมจัดทำประกาศและประชาสัมพันธ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งมูลฝอยบริเวณพื้นที่ว่างริมทางและที่สาธารณะ และรณรงค์ลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เดือน ม.ค. 63 - เตรียมจัดทำประกาศและประชาสัมพันธ์ เดือน ก.พ. 63 รณรงค์ฯ จำนวน 3 ครั้ง 1. ชุมชนปิ่นเจริญ 4 ถนนนาวงประชาพัฒนา 2. ชุมชนร่วมในพัฒนา กรป.กลาง ถนนเทิดราชัน 3. ชุมชนอยู่เจริญ-บุญมา ถนนเทิดราชัน เดือน มี.ค. 63 รณรงค์ฯ จำนวน 3 ครั้ง 1. หมู่บ้านคาซ่าซิตี้ ถนนนาวงประชาพัฒนา 2. ชุมชนอุบลแอร์พอร์ต ถนนเวฬุวนาราม 3. ชุมชนบูรพา 16 ถนนเวฬุวนาราม - เดือน ม.ค. - มี.ค. 63 (ไตรมาสที่ 2) ดำเนินการได้ 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งมูลฝอยบริเวณพื้นที่ว่างริมทางและที่สาธารณะ และรณรงค์ลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เดือน เม.ย. 63 - เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์การห้ามทิ้งมูลฝอยบริเวณพื้นที่ว่างริมทางและที่สาธารณะและรณรงค์ลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางบริเวณถนนเทิดราชันและถนนโกสุมรวมใจ จำนวน 4 ครั้ง 1. ชุมชนอมรพันธ์ 2. ชุมชนโกสุมสามัคคี 1 3. ชุมชนโกสุมสามัคคี 2 4. ชุมชนโกสุมรวมใจ เดือน พ.ค. 63 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งมูลฝอยบริเวณพื้นที่ว่างริมทางและที่สาธารณะ และรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางบริเวณถนนหลังวัดเวฬุวนาราม และชุมชนริมคลองเปรมประชากร จำนวน 5 ครั้ง 1. ชุมชนไผ่เขียววิลล่า 2. ชุมชนร่วมใจรักษ์คลองเปรมประชากร 3. ชุมชนหลังวัดไผ่เขียว 4. ชุมชนบูรพาวิลล่า 7 5. ชุมชนบูรพาวิล่า 18 เดือน มิ.ย. 63 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งมูลฝอยบริเวณพื้นที่ว่างริมทางและที่สาธารณะ และรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางบริเวณถนนช่างอากาศอุทิศและชุมชนริมคลองเปรมประชากร จำนวน 5 ครั้ง 1. ชุมชนเวียงเทพ 9 2. ชุมชนนัฒนานนท์ 3. ชุมชนร่มไทรงาม 4. ชุมชนปู่เจ้าสมิงพราย 5. ชุมชนประเสริฐเปรมประชา - เดือน เม.ย. - มิ.ย. 63 (ไตรมาสที่ 3) ดำเนินการได้ 14 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งมูลฝอยบริเวณพื้นที่ว่างริมทางและที่สาธารณะ และรณรงค์ลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เดือน ก.ค. 63 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์การห้ามทิ้งมูลฝอยบริเวณพื้นที่ว่างริมทางและที่สาธารณะ และรณรงค์ลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางบริเวณถนนเทิดราชันและถนนโกสุมรวมใจ จำนวน 5 ครั้ง 1. ชุมชนร่วมพัฒนา 2. ชุมชนศรีกาญจน์ 3. ชุมชนแก้วงาม 4. ชุมชนปิ่นเจริญ 4 5.ชุมชนป่ากล้วยพัฒนา เดือน ส.ค. 63 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งมูลฝอยบริเวณพื้นที่ว่างริมทางและที่สาธารณะ และรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางบริเวณถนนหลังวัดเวฬุวนาราม และชุมชนริมคลองเปรมประชากร จำนวน 5 ครั้ง 1. ชุมชนปิ่นเจริญ 1 2. ชุมชนปิ่นเจริญ 2 3. ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ 4. ชุมชนสินวงค์ 5. ชุมชนหมู่บ้านสหกรณ์ครูไทย เดือน ก.ย. 63 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งมูลฝอยบริเวณพื้นที่ว่างริมทางและที่สาธารณะ และรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางบริเวณถนนช่างอากาศอุทิศและชุมชนริมคลองเปรมประชากร จำนวน 3 ครั้ง 1. ชุมชนเวียงเทพ 9 2. ชุมชนรัตนาวลัย 3. ชุมชนกัญจเพชร - เดือน ก.ค. - ก.ย. 63 (ไตรมาสที่ 4) ดำเนินการได้ 13 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอย หมายถึง การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ตั้งแต่ต้นทาง - การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง หมายถึง การนำมูลฝอยทิ้งบริเวณที่ว่างริมทางที่ติดกับที่สาธารณะ - การแก้ไขจุดที่มีการลักลอบทิ้งมูลฝอย ที่ว่างริมทาง หมายถึง จัดทำหนังสือถึงเจ้าของที่เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขพร้อมล้อมรั้ว (กรณีหาเจ้าของที่พบและกรณีเป็นที่ดินของหน่วยงานอื่น) หรือฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดำเนินการจัดเก็บ ทำรั้วกั้น และติดป้ายห้ามทิ้งขยะ (กรณีหาเจ้าของที่ไม่พบ) พร้อมภาพถ่ายดำเนินการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยนอกเวลาและที่ว่างริมทาง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. รายงานผลการดำเนินการ 2. ภาพถ่ายประกอบรายงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27