รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

9.1 - ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต (ผลลัพธ์) : 5026-0821

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
95.0000
95 / 100
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม 1. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต หมายถึง การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่รับผิดชอบ สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีภารกิจการเตรียมการ ดังนี้ 1.1 การขุดลอกคู - คลอง เปิดทางน้ำไหล 1.2 การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตะแกรงรับน้ำและคันหิน 2. ความสำเร็จในการเตรียมการและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต หมายถึง ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดรายละเอียดของการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต ดังนี้ 2.1 ประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา - วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติ - ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทาง แก้ไขในระยะยาวต่อไป 2.2 สำรวจความพร้อม - ท่อระบายน้ำ (สำรวจความยาวท่อ ระบายน้ำที่ต้องล้างทำความสะอาด) - คู คลอง (สำรวจคู คลองที่มีความพร้อม และที่ต้องขุดลอก) 2.3 จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขต ประกอบด้วยแผนการ เตรียมการตามภารกิจ 2 ภารกิจ ดังนี้ - แผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงรับน้ำและคันหิน - แผนการการขุดลอกคู คลองและเปิดทาง น้ำไหลพร้อมทั้งข้อมูลผลการประเมินการ ดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ระบุมาในแผนฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละความสำเร็จ = ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จริง คูณด้วย 100 หารด้วยร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ ที่กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานสำนักการระบายน้ำ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด