รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 5030-1017

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
55.00
100.0000
100 / 100
2
85.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง -รายงานผลพร้อมขออนุมัติจ้าง -ตรวจร่างสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายแล้ว 1 โครงการ และรายงานผลการตรวจรับ จำนวน 2 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย การปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย หมายถึง การปรับปรุง ถนน ตรอก ซอยที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ จำนวนถนน ตรอก ซอย ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จตามกำหนด คูณด้วยร้อย หารด้วยจำนวนถนน ตรอก ซอย ที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด