รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล : 5030-1024

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทบทวนสถานะข้อมูลและฐานข้อมูลเดิม ดำเนินการคัดเลือกข้อมูลที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล ทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 - 4 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆในสื่อต่างๆ ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึางกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. หน่วยงานทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่นำไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้ว่าฯ (10 คะแนน) 2. หน่วยงานนำข้อมูลตามข้อ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลตามภารกิจหลักมาจัดลำดับความสำคัญและคัดเลือกภารกิจหลัก ที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล (10 คะแนน) 3. เมื่อผ่านการพิจารณาจาก สยป. แล้วให้หน่วยงานจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลหน่วยงาน ส่งให้ สยป.ภายในเดือนมกราคม 2563 (20 คะแนน) 4. หน่วยงานพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ กทม. ที่ สยป. กำหนด ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 (20 คะแนน) 5. หน่วยงานนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามข้อ 4 โดยเริ่มนำเข้าข้อมูลครั้งแรกเดือนมิถุนายน 2563 (40 คะแนน) *ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่รายงานเข้าสู่ระบบ Daily Plan ถือว่าเป็นข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ที่ สยป. ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด