รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 5030-1032

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 4.5210

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
4.52
100.0000
100 / 100
3
4.52
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กองงานผู้ตรวจราชการได้จัดขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตบางคอแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉลี่ย 4.521

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตบางคอแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครึ่งปีแรก เฉลี่ย 4.521 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลคะแนนของครึ่งปีหลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร หมายถึง การสำรวจความพึงพอใจของระชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือข้าราชการและบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานนั้น ๆ ให้บริการ สำรวจครอบคุลมประเด็นต่าง ๆ เช่น ๑.ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ๒.ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ๓.ความพึงพอใจด้านการบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๔.ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ๕.ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงาน ๖.ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(ผลสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ ๑ + ผลสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ ๒)/จำนวนครั้งของการสำรวจความพึงพอใจฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบสำรวจความพึงงพอใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด