รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1. ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ผลผลิต) : 5031-0756

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
1.00
100.0000
100 / 100
3
2.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต (ศป.ปส.เขตบางซื่อ) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขณะนี้งดการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยงบประมาณ 109,100 บาท ได้ส่งคืนสำนักงบประมาณ ตามประกาศสำนักงบประมาณที่ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายการที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดและได้รับจัดสรรมงบกลาง รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 ให้ระงับการก่อหนี้และให้จัดทำหนังสือขอยกเลิกเงินประจำงวดหรือส่งคืนงบกลางมายังสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด หมายถึง ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสาในการทำงานเพื่อชุมชน เป็นผู้นำเป็นที่รู้จัก และยอมรับของสมาชิกในชุมชน มีความใกล้ชิดสนัทสนมกับคนในชุมชนนั้น กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมการรณรงค์ การประชุมหรือการสัมนาของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาและยาเสพติดฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 2 กิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด