รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4. จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (ผลผลิต) : 5031-0759

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.ประชาสัมพันธ์ คัดสรรภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดแสดง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ขออนุมัติยกเลิกโครงการและโอนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 เข้างบกลาง ตามหนังสือสำนักงานเขตบางซื่อ ที่ กท 7008/3608 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 จำนวนเงิน 10,000.-บาท 1. ขออนุมัติยกเลิกโครงการและโอนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 เข้างบกลาง ตามหนังสือสำนักงานเขตบางซื่อ ที่ กท 7008/3608 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 จำนวนเงิน 10,000.-บาท และมีหนังสือจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1907/00917 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สำนักงานเขตบางซื่อขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการ และโอนงบประมาณเข้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 10,000.-บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำนิยาม ธนาคารสมอง หมายถึง ศูนย์รวมผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่เกษียณอายุแล้ว ที่มีความพร้อมและสมัครใจที่จะนำปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ มาช่วยพัฒนาประเทศ โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตัว แต่มุ่งถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ มีการรวบรวมภูมิปัญญา 1 ภูมิปัญญา

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

นับจากภูมิปัญญาที่ดำเนินการรวบรวมได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด