รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุง : 5034-0923

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
100.0000
100 / 100
2
20.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ลงนามสัญญาไปแล้วจำนวน 4 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 6 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ปรับปรุง ซ่อมแซม โรงเรียนในพื้นที่ให้มีสภาพที่ดีขึ้น เหมาะแก่การเรียนการสอน - ประชาชนและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียน โดยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- จำนวนโรงเรียนที่มีการปรับปรุง ซ่อมแซม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คูณ 100 หารด้วย จำนวนโรงเรียนที่มีการปรับปรุง ซ่อมแซม ที่ดำเนินการทั้งหมด - ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความพึงพอใจ x 100 หารด้วย ระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- จำนวนโรงเรียนที่มีการปรับปรุง ซ่อมแซม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ - ความพึงพอใจของประชาชนและบุคลากรในโรงเรียนในการปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียน โดยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด