รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2563 ๔. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่เขตบางพลัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ : 5035-0861

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.2900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
66.29
100.0000
100 / 100
3
66.29
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการ เสนอ โครงการ 2. จัดประชุม หารือ แนวทาง การพัฒนาศักยภาพฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

2.ดำเนินการจัดอบรม พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ตามกิจกรรมที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่เขตบางพลัดเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และได้รับการพัฒนาศักยภาพ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- จำนวนอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่เขตบางพลัด ที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ในกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจำนวนอาสาสมัครฯ ทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

กลุ่มงานปกครอง ฝ่ายปกครอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด