รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2563 ๔. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่เขตบางพลัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยคิดจากตัวชี้วัดร้อยละ 60 : 5035-0861

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.29

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
66.29
100
100 / 100
3
66.29
100
100 / 100
4
66.29
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการ เสนอ โครงการ 2. จัดประชุม หารือ แนวทาง การพัฒนาศักยภาพฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

2.ดำเนินการจัดอบรม พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ตามกิจกรรมที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่เขตบางพลัดเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และได้รับการพัฒนาศักยภาพ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- จำนวนอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่เขตบางพลัด ที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ในกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจำนวนอาสาสมัครฯ ทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

กลุ่มงานปกครอง ฝ่ายปกครอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13
172564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
182564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
192564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
202564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29