รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2563 ๑๑. ร้อยละของแรงงานนอกระบบ/ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน มีการวางแผนทางการเงิน : 5035-0869

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ดำเนินการ ประสานสถานที่จัดกิจกรรมและกำหนดเนื้อหากิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมแผนทางการเงินของผู้เข้ารับการอบรม(บ/ช รายรับ – รายจ่าย ช่วงเดือน มี.ค. – ส.ค. 63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมแผนทางการเงินของผู้เข้ารับการอบรม(บ/ช รายรับ – รายจ่าย ช่วงเดือน มี.ค. – ส.ค. 63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง ประชาชน เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ๒. การวางแผนทางการเงิน หมายถึง การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีการวางแผนทางการเงิน = จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมที่มีการวางแผนทางการเงิน (ทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย) X ๑๐๐ หารจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด