รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2563 18. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5035-0885

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 42.86

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.86
100
100 / 100
2
14.29
100
100 / 100
3
42.86
100
100 / 100
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการที่เป็นประจำของหน่วยงาน จำนวน 35 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ขอแก้ไขข้อมูลไตรมาสที่ 1 โครงการที่เป็นประจำของหน่วยงาน จำนวน 35 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.86 2. ไตรมาสที่ 2 โครงการที่เป็นประจำของหน่วยงาน จำนวน 35 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการที่เป็นประจำของหน่วยงาน จำนวน 35 โครงการ ยกเลิกโครงการ 7 โครงการ เหลือ 28 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย คูณ 100 หาร โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ทุกฝ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)