รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตจอมทอง : 5036-1030

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การดำเนินโครงการต่างๆ ที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้านของประชาชนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา มีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ มีการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อให้เกิดรายได้และแหล่งพักผ่อนในพื้นที่ การส่งเสริมความรู้ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ชุมชนสืบไป รวมไปถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีของไทย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

การให้คะแนน 5 ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด แบ่งช่วงคะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating scale (5 ระดับ) ดังนี้ 4.50 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากที่สุด 3.50 - 4.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก 2.50 - 3.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง 1.50 - 2.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย 1.00 - 1.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บข้อมูลจากการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด