รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนา/สร้างชุมชนเข้มแข็ง : 5036-1034

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 69.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00
100.0000
100 / 100
2
69.00
100.0000
100 / 100
3
56.25
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ชุมชนในพื้นที่เขตจอมทอง จำนวนทั้งสิ้น 50 ชุมชน โดยมีชุมชนที่ได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในด้านต่างๆ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 30 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.00

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ชุมชนในพื้นที่เขตจอมทอง จำนวนทั้งสิ้น 50 ชุมชน โดยมีชุมชนที่ได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในด้านต่างๆ ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ เดือนมกราคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 39 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 78.00 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 30 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.00

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชุมชนในพื้นที่เขตจอมทอง จำนวนทั้งสิ้น 48 ชุมชน (ยุบชุมชนไป 2 ชุมชน) โดยมีชุมชนที่ได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในด้านต่างๆ ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 ดังนี้ เดือนมีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 30 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 62.50 เดือนเมษายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 26 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.17 และเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 25 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.08 หมายเหตุ : ในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 ชุมชนบางส่วนงดการจัดกิจกรรม เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 2. กิจกรรมพัฒนา/สร้างชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง การพัฒนาด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ อนามัย เป็นต้น โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนา/สร้างชุมชนเข้มแข็งในแต่ละเดือน คูณด้วย 100 หารด้วย จำนวนชุมชนในพื้นที่เขตจอมทอง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บข้อมูลจากเอกสารการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด