รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 : 5036-1040

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
70.00
100.0000
100 / 100
2
79.90
100.0000
100 / 100
3
90.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายงานทางการเงินของเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ส่งรายงานทางการเงินเดือน ธันวาคม 2562 ตามหนังสือเรียน ปลักกรุงเทพมหานคร กท7508/1285 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการเงิน เมษายน - พฤษภาคม 2563 - จัดทำบัญชี เป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563 และดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน สิงหาคม, กันยายน เพื่อจัดทำงบการประจำปี 2563 ต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามแนวทางที่สำนักการคลังกำหนด ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1.คะแนนในการในการบันทึกบัญชีความเป็นปัจจุบันโดยมีการบันทึกบัญชีสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 20 คะแนน 2. การจัดทำงบการเงินส่งให่กองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ(วันที่ 30 พ.ย.2562) 10 คะแนน 3. คะแนนความถูกต้องของงบการเงิน 50 คะแนน 4. คะแนนการจัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน จัดเก็บที่หน่วยงาน รอตรวจสอบ 20 คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด