รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(เจรจา10) ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น : 5036-1057

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
70.00
100.0000
100 / 100
3
98.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 79คลอง คงเหลือ 29 คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน คลอง ในพื้นเขตที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตจำนวน 108 คลอง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 107 คลอง คงเหลือ 1 คลอง (ขุดลอกคลองตาแผลงจากคลองเลียบถึงคลองด่าน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม : 1. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ หมายถึง การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต ซึ่งจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันน้ำท่วม ประจำปี 2563 โดยมีภารกิจในการเตรียมการ 1.1 การขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหล 1.2 การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และ คันหิน 2. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่สำนักงานเขต หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี 2563 2.1 ประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา - วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติงานปีผ่านมา 2.2 สำรวจความพร้อม - ท่อระบายน้ำ (ล้างท่อ ความยาวท่อระบายน้ำที่ต้องล้างทำความสะอาด) - คู คลอง (สำรวจคู คลองที่มีความพร้อมและที่ต้องขุดลอก) 3. จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี 2563

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คูณด้วย 100 หารด้วยร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการฯที่สำนักงานเขตกำหนด เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละ 100 - พิจารณาจากผลการดำเนินการตามแผนเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วม ประจำปี 2563 ของสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต ประกอบด้วย การเตรียมการตามแผนฯ แบ่งเป็น 2 ภารกิจ 1 กิจกรรม ดังนี้ 1. แผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ แบ่งแผนการดำเนินการ ดังนี้ - แผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต - แผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่น ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำตามแบบรายงาน สนน.01 ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) และผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดต้องได้ร้อยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 (คะแนนร้อยละ 45) 2. แผนการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหล แบ่งแผนการดำเนินการ ดังนี้ - แผนงานการขุดลอกคูคลองฯ โดยใช้แรงงานเขต - แผนงานการขุดลอกคูคลองฯ โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่น หรือบริษัทเอกชน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ ตามแบบ สนน.02 ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน และการรายการการดำเนินงานต้องครบถ้วน สมบูรณ์ สม่ำเสมอ และระบุปัญหา/อุปสรรคในการ ดำเนินงาน (ถ้ามี) และผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดต้องได้ร้อยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 (คะแนนร้อยละ 45) 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง/ปี (คะแนนร้อยละ 10) สูตรการคำนวณ : ผลคะแนนการดำเนินการตามแผนฯ (คะแนนร้อยละ 100) ร้อยละความสำเร็จ = ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คูณด้วย 100 หารด้วยร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการฯที่สำนักงานเขตกำหนด เกณฑ์การให้คะแนน - ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน - ร้อยละ 90-99 เท่ากับ 4 คะแนน - ร้อยละ 80-89 เท่ากับ 3 คะแนน - ร้อยละ 70-79 เท่ากับ 2 คะแนน - ต่ำกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ 1 คะแนน (ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

คลองในเขตจอมทอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด