รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งในการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน : 5036-1091

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 6

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
2.00
100
100 / 100
3
2.00
100
100 / 100
4
7.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมการเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเวทีให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตจอมทองได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. เวทีคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชโอรส 2. ส่งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนสุขภาวะพื้นที่ 6 เขตนำร่อง" เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 2563 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดเวทีให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตจอมทองได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ ตั้งเดือนเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ไปแล้วทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดให้เด็กและเยาวชนเขตจอมทองเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้ 1. เวทีคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชโอรส 2. ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เมื่่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 3. ส่งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนสุขภาวะพื้นที่ 6 เขตนำร่อง" เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 2563 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม 4. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านถุงยางอนามัย (พ.ศ.2563 -2573) เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมไมด้า จ.นนทบุรี 5. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 6.ส่งสภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานเด็กและเยาวชน กทม. "ถนนเด็กเดิน Learning Bangkok) ประจำปี 2563 บ้านสีส้มใต้ร่วมสีเขียว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ศูนย์เยาวขน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) 7. เข้าร่วมอบรมการสาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวัดยายร่ม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ หมายถึง การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตจอมทองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งในการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13
172564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
182564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
192564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
202564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29