รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง : 5038-0737

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00
100.0000
100 / 100
2
3.00
100.0000
100 / 100
3
6.00
100.0000
100 / 100
4
7.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามกิจกรรมซักซ้อมปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย โดยการร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ในการซักซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตสวนหลวงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขตสวนหลวง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง ดำเนินการซักซ้อมหนีไฟ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ แม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาพัฒนาการ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 4 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ อาคารธาราพัฒนาการ (บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามกิจกรรมซักซ้อมปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย โดยการร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ในการซักซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตสวนหลวงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขตสวนหลวง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง ดำเนินการซักซ้อมหนีไฟ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ แม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาพัฒนาการ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 4 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ อาคารธาราพัฒนาการ (บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ครั้งที่ 5 วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ อาคารชุดลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่ ครั้งที่ 6 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ อาคารชุดยูเอ็มทาวเวอร์ ครั้งที่ 7 วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ อาคารชุดยูดีไลท์ อ่อนนุช สเตชั่น อาคารเอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามกิจกรรมซักซ้อมปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย โดยการร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ในการซักซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตสวนหลวงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขตสวนหลวง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง ดำเนินการซักซ้อมหนีไฟ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 6 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตสวนหลวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การซักซ้อมตามแผน หมายถึง 1. การซักซ้อมภายในสำนักงานเขตเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. ดำเนินการร่วมซ้อมตามแผนกับหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ ในพื้นที่เขตสวนหลวงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งในการซักซ้อมฯ ของสำนักงานเขต และการซักซ้อมร่วมกับหน่วยงานภาคต่าง ๆ ในพื้นที่เขตสวนหลวงต่อปี

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ดูจากรายงาน สปภ. ภาพถ่ายและหนังสือขอความร่วมมือจากเอกชนที่ขอให้สำนักงานเขตเข้าร่วม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด