รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดภัย(กลุ่มเป้าหมาย)เข้าร่วมการอบรมการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ : 5038-0743

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92.5300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
92.53
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการจากหัวหน้าหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมรายชื่ออาสาสมัครกรุงเทพหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด จากชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 45 ชุมชน และดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การเข้าร่วมประชุมย่อยกับคณะติดตามการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รวมถึงการเข้าร่วมตรวจสถานบันเทิง ตามคำสั่ง คณะ คสช.ฯ เป็นประจำทุกเดือน, จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยและยาเสพติดตามโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยและยาเสพติด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การเข้าร่วมประชุมย่อยกับคณะติดตามการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รวมถึงการเข้าร่วมตรวจสถานบันเทิง ตามคำสั่ง คณะ คสช.ฯ เป็นประจำทุกเดือน, จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยและยาเสพติดตามโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยและยาเสพติด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 อบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 223 คน จากจำนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 92.53

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด หมายถึงประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวง ๔๕ ชุมชน ที่สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย และยาเสพติดภัย เขตสวนหลวง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- จำนวนอาสาสมัครที่เข้าอบรม คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจำนวนอาสาสมัครฯ เขตสวนหลวงทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด -รายงานผลการดำเนินตามโครงการฯ / ภาพถ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด