รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

– ร้อยละของสถานประกอบการเป้าหมายได้รับการตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงาน (๒๐ แห่ง) - ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบ การที่ได้รับการตรวจสอบไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ : 5038-0744

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 135.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
60.00
100.0000
100 / 100
3
95.00
100.0000
100 / 100
4
135.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในพนักงานของสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ กับสำนักงานเขตสวนหลวง -ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในสถานประกอบการจำนวน 7 แห่ง -มีพนักงานของสถานประกอบการเป้าหมาย จำนวนทั้งหมด 570 คน ไม่พบสารเสพติดจำนวน 569 คน พบสารเสพติด จำนวน 1 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน -ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในสถานประกอบการจำนวน 7 แห่ง -มีพนักงานของสถานประกอบการเป้าหมาย จำนวนทั้งหมด 570 คน ไม่พบสารเสพติดจำนวน 569 คน พบสารเสพติด จำนวน 1 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตรวจสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงาน จำนวน 27 แห่ง (เป้าหมาย 20 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 135 -ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงาน จำนวน 1,100 คน แบ่งเป็น ตรวจไม่พบสารเสพติด จำนวน 1,099 คน ตรวจพบสารเสพติด จำนวน 1 คน (เป้าหมาย ร้อยละ 80) ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 99.91

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สถานประกอบการ หมายถึง บริษัท ห้าง ร้าน ในพื้นที่เขตสวนหลวงที่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานคูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย ๒๐ - จำนวนพนักงานที่ตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจำนวนพนักงานทั้งหมดที่ได้รับการตรวจ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- รายงานการตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการ/ภาพถ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด