รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตสวนหลวงที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เขตสวนหลวงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ : 5038-0745

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
60.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดทำโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน -จัดทำแผนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน -ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน -จัดทำแผนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน -ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สรุปผลการดำเนินงาน มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง จำนวน 241 คน ปฏิบัติหน้าที่วันละ 2 คน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามคำสั่งศูนย์ อปพร.เขตสวนหลวง อยู่เวรประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขต ประจำวัน ตั้งแต่เวลา 16.00-08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มีหน้าที่รับโทรศัพท์ รับวิทยุ ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบศูนย์วิทยุ อปพร.เขต ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การจัดทำคำสั่งให้อปพร.ของสำนักงานเขตสวนหลวงปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของสำนักงานเขตสวนหลวง, ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อปพร.เขตสวนหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ อปพร.เขตสวนหลวง -จัดทำโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน -จัดทำแผนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน -ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สรุปผลการดำเนินงาน มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง จำนวน 241 คน ปฏิบัติหน้าที่วันละ 2 คน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามคำสั่งศูนย์ อปพร.เขตสวนหลวง อยู่เวรประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขต ประจำวัน ตั้งแต่เวลา 16.00-08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มีหน้าที่รับโทรศัพท์ รับวิทยุ ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบศูนย์วิทยุ อปพร.เขต ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงาน มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง จำนวน 241 คน ปฏิบัติหน้าที่วันละ 2 คน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามคำสั่งศูนย์ อปพร.เขตสวนหลวง อยู่เวรประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตสวนหลวงประจำวัน ตั้งแต่เวลา 16.00-08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ภารกิจตามหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประกอบด้วย ๑. การป้องกันและการดับเพลิง ๒. อุบัติภัยจากการจราจร ๓. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๔. การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ๕. การหาข่าว เพื่อแจ้งเตือนภัยประเภทต่าง ๆ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวน อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เขตสวนหลวงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย อปพร.ที่ได้รับคำสั่งฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-รายงานการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เขตสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / ภาพถ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด