รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของ กทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน : 5038-0747

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.7100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
10.00
100.0000
100 / 100
3
10.00
100.0000
100 / 100
4
10.71
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการ (ลานกีฬา) ของเขตสวนหลวง ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการ (ลานกีฬา) ของเขตสวนหลวง ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกำหนด จำนวนลานกีฬา ทั้งสิ้น 28 ลาน ได้รับการตรวจสอบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 28 ลาน แบ่งเป็นลานกีฬาประเภท A จำนวน 3 ลาน ลานกีฬาประเภท B จำนวน 10 ลาน และลานกีฬาประเภท C จำนวน 15 ลาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการ (ลานกีฬา) ของเขตสวนหลวง ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกำหนด จำนวนลานกีฬา ทั้งสิ้น 28 ลาน ได้รับการตรวจสอบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 28 ลาน แบ่งเป็นลานกีฬาประเภท A จำนวน 3 ลาน ลานกีฬาประเภท B จำนวน 10 ลาน และลานกีฬาประเภท C จำนวน 15 ลาน -จัดกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ได้แก่ การแข่งขันฟุตซอล เปตอง ณ ลานกีฬาโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตรวจสอบและส่งเสริมคุณภาพของลานกีฬาในพื้นที่เขตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงานพบว่า ลานกีฬา ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 3 ลานกีฬา จาก 28 ลานกีฬา คิดเป็นร้อยละ 10.71

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ลานกีฬากรุงเทพมหานครกำหนดให้ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนและได้ขึ้นทะเบียนเป็นลานกีฬาของกรุงเทพมหานคร เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง การผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมินของกองการกีฬาที่กำหนด จากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนลานกีฬาของสำนักงานเขตที่ผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ คูณ ๑๐๐ หารด้วยจำนวนลานกีฬาทั้งหมดในพื้นที่สำนักงานเขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-แบบประเมินลานกีฬาที่ผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ /ภาพถ่ายลานกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด