รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

– จำนวนครั้งของการพัฒนาล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยและสะพานลอยคนเดินข้าม - ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย และสะพานลอยคนเดินข้าม : 5038-0748

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 120.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
60.00
100.0000
100 / 100
3
90.00
100.0000
100 / 100
4
120.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการทำความสะอาดถนนตรอกซอยเป็นประจำทุกเดือนตามแผนที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการทำความสะอาดถนนตรอกซอยเป็นประจำทุกเดือนตามแผนที่กำหนดไว้ -ดำเนินการทำความสะอาด ถนน/ตรอก/ซอย ล้างฝุ่น ล้างจุดดำบนถนน ล้างสะพานลอย ถนน 3 สายหลัก ได้แก่ ถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ และถนนพระราม 9 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 จำนวน 40 ครั้ง ต่อเดือน จำนวน 40 ถนน/ตรอก/ซอย/สะพานลอย ต่อเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการทำความสะอาดถนนตรอกซอยเป็นประจำทุกเดือนตามแผนที่กำหนดไว้ -ดำเนินการทำความสะอาด ถนน/ตรอก/ซอย ล้างฝุ่น ล้างจุดดำบนถนน ล้างสะพานลอย ถนน 3 สายหลัก ได้แก่ ถนนอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ และถนนพระราม 9 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 จำนวน 60 ครั้ง ต่อเดือน จำนวน 40 ถนน/ตรอก/ซอย/สะพานลอย ต่อเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยและสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 120 ครั้ง/ปี และจากการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 300 ชุด ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนาล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย และสะพานลอยคนเดินข้าม หมายถึง เด็ก นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- จำนวนครั้งของการพัฒนา ล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยและสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่เขตสวนหลวง - จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยและสะพานลอยคนเดินข้ามหารด้วยจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม คูณ ๑๐๐

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-รายงานการล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย และสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่เขตสวนหลวง / ภาพถ่าย -แบบสอบถามความพึงพอใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด