รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

-ร้อยละของผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนขอความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมได้รับความช่วยเหลือ -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสวัสดิการและสังคม : 5038-0750

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
60.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการรับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นประจำทุกเดือน -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้รับบริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการรับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นประจำทุกเดือน -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้รับบริการ สรุปยอดจำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับความช่วยเหลือ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 จำนวน 18,504 คน แบ่งเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 16,957 คน และผู้พิการ จำนวน 1,547 คน ผลสำรวจความพึงพอใจจากการทอดแบบสอบถาม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 96.5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการรับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นประจำทุกเดือน -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้รับบริการ สรุปยอดจำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับความช่วยเหลือ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2562 จำนวน 18,504 คน แบ่งเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 16,957 คน และผู้พิการ จำนวน 1,547 คน -ผลสำรวจความพึงพอใจจากการทอดแบบสอบถาม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 97

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตสวนหลวง โดยขอรับความช่วยเหลือจากสำนักพัฒนาสังคม 95 ราย ได้รับอนุมัติ 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 -ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-กย62) ดังนี้ ผู้สูงอายุ จำนวน 16,919 คน และผู้พิการ จำนวน 1,574 คน ได้รับความช่วยเหลือทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการสำรวจความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.60

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผู้พิการ หมายถึง ประชาชนที่มีความพิการ โดยมีหนังสือรับรองความพิการจากสถานพยาบาลของรัฐ และบัตรประจำตัวผู้พิการ - ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-จำนวนผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนได้รับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม คูณ ๑๐๐ หาร ด้วยจำนวนผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมสังคม -ผลคะแนนความพึงพอใจจากการทอดแบบสอบถามผู้รับบริการด้านสวัสดิการและสังคม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-รายงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน -แบบสอบถามความพึงพอใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด