รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

-จำนวนผู้ใช้บริการบ้านหนังสือเขตสวนหลวงเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา –ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบ้านหนังสือเขตสวนหลวง : 5038-0751

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 6.0300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
100.0000
100 / 100
2
5.00
100.0000
100 / 100
3
5.00
100.0000
100 / 100
4
6.03
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการให้บริการบ้านหนังสือในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 6 แห่ง (เปิดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์) และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตสวนหลวง จำนวน 1 แห่ง (เปิดบริการวันพุธถึงวันอาทิตย์) -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการให้บริการบ้านหนังสือในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 6 แห่ง (เปิดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์) และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตสวนหลวง จำนวน 1 แห่ง (เปิดบริการวันพุธถึงวันอาทิตย์) -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการให้บริการบ้านหนังสือในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 6 แห่ง (เปิดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์) และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตสวนหลวง จำนวน 1 แห่ง (เปิดบริการวันพุธถึงวันอาทิตย์) จำนวนผู้มาใช้บริการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 จำนวน 3,400 คน -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการบ้านหนังสือ จำนวน 100 ชุด ผลสำรวจความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการให้บริการบ้านหนังสือในพื้นที่เขตสวนหลวง ทั้ง 6 แห่ง มีผู้มาใช้บริการบ้านหนังสือเพิ่มขึ้นจากปี 2561 1,772 คน (ปี 61 ผู้มาใช้บริการ 29,391 คน และปี 62 ผู้มาใช้บริการ 31,165 คน) คิดเป็นร้อยละ 6.03 -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1,440 คน ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.43

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- บ้านหนังสือในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน ๖ แห่ง - ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ หมายถึง เยาวชน ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-จำนวนผู้ใช้บริการบ้านหนังสือปีปัจจุบัน ลบด้วย จำนวนผู้ใช้บริการบ้านหนังสือปีที่ผ่านมา คูณ ๑๐๐ หาร ด้วยจำนวนผู้ใช้บริการบ้านหนังสือปีที่ผ่านมา -ผลคะแนนความพึงพอใจจากการทอดแบบสอบถามผู้รับบริการบ้านหนังสือเขตสวนหลวง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-สถิติผู้ใช้บริการบ้านหนังสือปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือ / ภาพถ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด