รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความพึงพอใจระดับมากของผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 5038-0752

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92.7500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
92.75
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการจัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติเดือนธันวาคม 2561 -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีการคัดเลือกพ่อตัวอย่างเขตสวนหลวงและมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่พ่อตัวอย่างเขตสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 และอยู่ระหว่างเตรียมจัดงานวันเข้าพรรษา และงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 และขออนุมัติเงินประจำงวด -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติเขตสวนหลวง ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีการคัดเลือกพ่อตัวอย่างเขตสวนหลวงและมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่พ่อตัวอย่างเขตสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 และอยู่ระหว่างเตรียมจัดงานวันเข้าพรรษา และงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 ในเดือนกรกฎาคม 2562 -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติเขตสวนหลวง ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จำนวน 4 กิจกรรม และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมละ 100 ชุด จำนวน 400 ชุด ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.75

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของ สำนักงานเขต หมายถึง โครงการ/กิจกรรมจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่สำนักงานเขตเสนอให้สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวพิจารณาและได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ และหน่วยงานต่าง ๆ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- ผลคะแนนความพึงพอใจจากการทอดแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- กิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย - รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ / ภาพถ่าย - แบบสอบถามความพึงพอใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด