รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑ -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑ : 5038-0755

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00
100.0000
100 / 100
2
6.00
100.0000
100 / 100
3
9.00
100.0000
100 / 100
4
12.97
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย โดยเสนอโครงการและอยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ คิดเป็นร้อยละ 5 ของผลการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย คัดแยกขยะอันตรายในพื้นที่เขตสวนหลวง ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดในกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการจัดกิจกรรมนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่เป็นประจำทุกเดือน ผลการดำเนินงานการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2561 เป้าหมายร้อยละ12 (16.56 ตัน/วัน หรือ 6,044.40 ตัน/ปี) ผลการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562) ดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ ได้ 2,536.704 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 41.97 2.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 เป้าหมายร้อยละ 5 (ค่าเป้าหมาย 29 ตัน) ผลการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562) ดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย จัดเก็บมูลฝอยอันตรายฯ ได้ 16.86 ตัน คิดเป็นร้อยละ 58.14

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย คัดแยกขยะอันตรายในพื้นที่เขตสวนหลวง ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดในกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการจัดกิจกรรมนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่เป็นประจำทุกเดือน ผลการดำเนินงานการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2561 เป้าหมายร้อยละ12 (16.56 ตัน/วัน หรือ 6,044.40 ตัน/ปี) ผลการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2562) ดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ฯ ได้ 3,805.056 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 62.95 2.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 เป้าหมายร้อยละ 5 (ค่าเป้าหมาย 29 ตัน) ผลการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562) ดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย จัดเก็บมูลฝอยอันตรายฯ ได้ 22.48 ตัน คิดเป็นร้อยละ 77.52

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จำนวน 16.61 ตัน/วัน เมืื่อเทียบกับปี 2561 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 12.04 และ -ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จำนวน 32.89 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2561 เพิ่มขึ้น เท่ากับ ร้อยละ 28.73

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

๑.๑ มูลฝอยอินทรีย์ (Organic waste) สิ่งที่ย่อยสลายง่าย ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ ฯลฯ ๑.๒ มูลฝอยอินทรีย์นำกลับไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำกลับไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอยโดยผ่านกระบวนการแปรรูปหรือไม่ก็ได้ เช่น ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ฯลฯ ๑.๓ มูลฝอยอันตราย (Hazardous Wastes) หมายถึง ของเสียอันตรายที่เกิดจากชุมชน ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ เช่น ยาเม็ดหมดอายุ ผงคาร์บอน เป็นต้น โดยไม่รวมของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียกัมมันตรังสี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

๒.๑ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับ ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๒ ลบ ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๑ หาร ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๑ คูณ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๒ ลบ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๑ หาร ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๑ คูณ ๑๐๐

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

๑. ค่าเป้าหมายรายเขตตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ๒. ผลการดำเนินงานรายเขตใช้ข้อมูลจากระบบรายงานของสำนักสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ๓. สำนักงานเขตรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยแยกเป็น ๒ ตัวย่อย ผ่านระบบติดตามและประเมินผลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นประจำทุกเดือน โดยต้องระบุรายละเอียดที่อธิบายได้ว่า ดำเนินการอย่างไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ และปริมาณมูลฝอยอันตราย ๔. จัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงานตามแนวทางที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ ณ หน่วยงานเพื่อรองรับการประเมินผล ๕. เกณฑ์การคำนวณคะแนนจากเป้าหมายที่กำหนด แยก ๒ ตัวย่อย - ร้อยละ ๑๐๐ ของค่าเป้าหมายขึ้นไปได้ ๕ คะแนน - ร้อยละ ๙๐ – ๙๙ ของค่าเป้าหมายเขต ได้ ๔ คะแนน - ร้อยละ ๘๐ – ๘๙ ของค่าเป้าหมายเขต ได้ ๓ คะแนน - ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ของค่าเป้าหมายเขต ได้ ๒ คะแนน - ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ของค่าเป้าหมายเขต ได้ ๑ คะแนน - ร้อยละ ๕๙ ของค่าเป้าหมายเขตลงมา ได้ ๐.๙ คะแนน ๕. นำผลคะแนน ๒ ตัวย่อยรวมกันเป็นผลงานตัวชี้วัดรายเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด