รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ : 5038-0759

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารับบริการที่สำนักงานเขตสวนหลวง และประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารับบริการที่สำนักงานเขตสวนหลวง -ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการโยธา ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารับบริการที่สำนักงานเขตสวนหลวง และประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารับบริการที่สำนักงานเขตสวนหลวง -ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการโยธา ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารับบริการที่สำนักงานเขตสวนหลวง และประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารับบริการที่สำนักงานเขตสวนหลวง ส่งรายงานผลการดำเนินงานสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของอาคารสำนักงานเขตสวนหลวง ให้สำนักการโยธา ตามแบบ checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ พร้อมใบประมาณราคาเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564 ให้สำนักการโยธา เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การออกแบบและจัดทำรายการ หมายถึง การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐาน พร้อมทั้งรายการที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อนำไปจัดสรรของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ก่อสร้างหรือติดตั้งทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร เพื่อช่วยสนับสนุนให้ทุกคนในสังคมสามารถดำเนินชีวิตด้วยความสะดวกสบาย รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งเสริมให้สำนักงานเขตมีการเตรียมการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

๑. มีแบบและรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการฯ หากไม่แล้วเสร็จคิดคะแนนตามผลงาน (ร้อยละ ๘๐) ๒. มีการรายงานผลการดำเนินงานส่งให้สำนัก การโยธา จำนวน ๒ ครั้ง หากไม่รายงานหักคะแนน ครั้งละ ๐.๒ คะแนน (ร้อยละ ๑๐) ๓. มีการนำแบบและรายการเสนอขอจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป หากไม่นำแบบและรายการเพื่อขอจัดสรรฯ หัก ๐.๕ คะแนน (ร้อยละ ๑๐)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

๑. สำนักงานเขตต้องมีการออกแบบพร้อมรายการของการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น ห้องน้ำ ทางเข้าอาคาร ทางลาด พร้อมป้ายสัญลักษณ์ผู้พิการสากล ที่พัก ที่จอดรถสำหรับคนพิการ หรืออื่น ๆ เป็นต้น - กรณีสำนักงานเขตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างสำนักงานเขตใหม่ จะต้องนำแบบโครงสร้างสำนักงานเขตส่งให้สำนักการโยธาเพื่อตรวจสอบและแจ้งผลให้สำนักงานเขตทราบว่าต้องดำเนินการหรือไม่ หากสำนักการโยธารับรองครบถ้วนแล้ว สำนักงานเขตไม่ต้องดำเนินการ แต่หากไม่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบหรือมีไม่ครบถ้วน ต้องมีการดำเนินการจัดทำรูปแบบ/รายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและ ผู้พิการ - กรณีสำนักงานเขตมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ต้องมีการกำหนดแบบและรายการให้ถูกต้องเพื่อการปรับปรุง ๒. นำรูปแบบและรายการเพื่อเตรียมขอจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓. สำนักงานเขตต้องรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการโยธาปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ๔. สำนักการโยธาเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุน/ให้คำปรึกษาในการดำเนินการออกแบบและจัดทำรายการ มีฐานข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานเขต เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐ และดำเนินการติดตาม วัดผลสำเร็จและให้คะแนนกับสำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด