รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5038-0766

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.9600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
42.00
100.0000
100 / 100
3
60.00
100.0000
100 / 100
4
93.96
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด ได้รับงบประมาณทั้งิส้น 358,329,860บาท เบิกจ่ายแล้ว 147,949,314.19บาท คิดเป็นร้อยละ 41.29

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 358,329,860.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 208,989,525.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.32

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,950,456.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 335,407,387.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.96 (เป้าหมายไตรมาส 4 ร้อยละ 96) เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 2.04 มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ร้อยละ 4.99 เป็นการกันเงินแบบมีหนี้ผูกพัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1.ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในแต่ละสิ้นไตรมาส และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 (ไม่รวมงบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลือมปี) 2.จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาส หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ สิ้นไตรมาส (ไม่รวมงบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลือมปี) 3.งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาส หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 5 หมวดรายจ่าย 4.จำนวนเงินงบกลางที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง และงบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) 5.งบประมาณงบกลางที่ได้รับจัดสรร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 หมายถึง งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 6.ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 หมายถึง เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 ที่ได้กำหนดไว้ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1.การประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี คำนวนได้จาก -จำนวนเงินงบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริง คูณ 100 หารด้วย งบประจำปีหลังปรับโอน และร้อยละของการเบิกจาย คูณ 100 หารด้วย ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย นำค่าเทียบเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมิน การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะได้ค่าเป็นคะแนน 2.การประเมินผลการเบิกจ่ายงบกลาง -การประเมินผลการเบิกจ่ายงบกลาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 เท่ากับ จำนวนเงินงบกลางที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 คูณ 100 หารด้วย งบประมาณงบกลางที่ได้รับจัดสรร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 นำค่าเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมิน การเบิกจ่ายงบกลาง จะได้ค่าเป็นคะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด 2.การเบิกจ่ายจากงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาคำนวณผลในการเบิกจ่ายเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3.สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 4.สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประเมินผลสำเร็จการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนส่งให้สำนักงาน ก.ก.หรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด