รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน : 5038-0768

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำงบการเงินตามที่สำนักการคลังกำหนดและส่งให้ทันเวลาและถูกต้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำงบการเงินตามที่สำนักการคลังกำหนดและส่งให้ทันเวลาและถูกต้อง และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน -บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและทะเบียนคุม -จัดทำรายงานประจำเดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 และลงบัญชีประจำเดือน ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว -ส่งรายงานประจำเดือน ต.ค.2561 ถึง มี.ค.2562 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานประจำเดือน เม.ย.2562 -จัดทำงบการงเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่งกองบัญชี เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน พ.ย.2561 และบันทึกบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้วถึงเดือน มี.ค.2562 และส่งรายงานงบการเงินถึงเดือน มี.ค.2562 ให้กองบัญชีเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างบันทึกบัญชีของเดือน เม.ย.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำงบการเงินตามที่สำนักการคลังกำหนดและส่งให้ทันเวลาและถูกต้อง และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จัดทำงบการงเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่งกองบัญชี เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน พ.ย.2561 และบันทึกบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้วถึงเดือน พ.ค.2562 และส่งรายงานงบการเงินถึงเดือน พ.ค.2562 เพื่อนำเรียนปลัด กทม.และส่งให้ สำนักงานตรวจสอบภายในและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างบันทึกรายการบัญชีของเดือนมิถุนายน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำงบการเงินตามที่สำนักการคลังกำหนดและส่งให้ทันเวลาและถูกต้อง และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จัดทำงบการเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่งกองบัญชี เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน พ.ย.2561 และบันทึกบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้วถึงเดือน ก.ค.2562 และส่งรายงานงบการเงินถึงเดือน ก.ค.2562 เพื่อนำเรียนปลัด กทม.และส่งให้ สำนักงานตรวจสอบภายในและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างบันทึกรายการบัญชีของเดือน ส.ค.2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-ความสำเร็จของการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงิน หมายถึง หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดทำงบการเงินของปีงบประมาณ 2561 ส่งกองบัญชี สำนักการคลังได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-คะแนนการจัดส่งงบการเงินได้ทันกำหนดเวลามีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สามารถนำข้อมูลไปจัดทำงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.สมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่าง ๆ 2.งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ของหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด